Công ty TNHH tiếng Anh là gì? Ví dụ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh

Công ty TNHH tiếng Anh là gì? Ví dụ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh
Tổng đài ty vấn của Luật Hoàng Phi xin trình làng định nghĩa Công ty TNHH tiếng Anh nhằm mục đích giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quát về mô hình này .

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp có tư cách độc lập, do chủ sở hữu công ty hoặc những thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính và những loại gia tài khác trong số vốn điều lệ hay khoanh vùng phạm vi cam kết góp vốn khi xây dựng doanh nghiệp được pháp lý công nhận .
Công ty TNHH gồm 02 hình thức : Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên .

Đặc điểm Công ty TNHH:

– Công ty TNHH có tư cách độc lập. Hay nói những khác Công ty TNHH có khá đầy đủ những điều kiện kèm theo để được công nhận là pháp nhân theo lao lý tại Điều 74 Bộ luật dân sự năm năm ngoái .
– Thành viên góp vốn vào công ty TNHH hoàn toàn có thể là cá thể hay tổ chức triển khai tham gia góp một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ khi xây dựng công ty. Trong đó, công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu góp hàng loạt số vốn điều lệ .
Còn với công ty TNHH hai thành viên số thành viên tham gia góp vốn hoàn toàn có thể từ 02 đến 50 thành viên .
Trong trường hợp công ty TNHH muốn đổi khác vốn điều lệ trải qua hình thức kêu gọi vốn góp từ bên ngoài phải triển khai quy đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty CP .
Với công ty TNHH hai thành viên trở lên khi có hơn 50 thành viên góp vốn thì phải quy đổi thành mô hình công ty CP .
– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những số nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác trong số vốn được ghi trong điêu lệ khi xây dựng công ty so với Công ty TNHH một thành viên .
Còn so với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì những thành viên tham gia góp vốn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với phần vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp .
– Công ty TNHH hoàn toàn có thể phát hành trái phiều, tuy nhiên pháp lý hiện hành thì mô hình này không được phát hành CP .

Công ty TNHH tiếng Anh là gì?

Công ty TNHH tiếng Anh là A limited liability company hoặc Company Limited viết tắt là Co., Ltd
Ví dụ : Công ty TNHH TM An Tâm dịch sang tiếng Anh là An Tam Trading Company Limited hoặc Công ty TNHH An Phú dịch sang tiếng Việt là An Phu Company Limited

Công ty TNHH tiếng Anh là gì được định nghĩa như sau:

A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law .
Limited liability company with 02 forms : Single thành viên limited liability company and limited liability company with two or more members .

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions to be recognized as a legal entity according to Article 74 of the năm ngoái Civil Code .
– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one thành viên limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital .
As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members .
In case a limited liability company wishes to change its charter capital through the form of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into a limited liability company with two or more members or a joint stock company .
For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into joint-stock companies .
– The company’s owner is only responsible for the debts and other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one thành viên limited liability company .
As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed to contribute to the enterprise .
– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares .

Loại hình doanh nghiệp khác tương ứng tiếng Anh là gì?

STT Tiếng Anh Tiếng Việt
1 Joint stock company/ Corporation Công ty cổ phần
2 Partnership company Công ty hợp danh
3 Private enterprise Doanh nghiệp tư nhân
4 State – owned enterprise Doanh nghiệp nhà nước
5 One member limited liability companies Công ty TNHH một thành viên
6 Multi-member limited liability company Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ví dụ cụm từ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh viết như thế nào?

1 / A limited liability company may have one or more legal representatives .
Dịch : Công ty TNHH hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý .
2 / Up to 03 representatives can be authorized if they own at least 35 % of the charter capital in case the thành viên of limited liability company is an organization .
Dịch : Có thể thực thi ủy quyền tối đa 03 người đại diện thay mặt nếu chiếm hữu tối thiểu 35 % vốn điều lệ đối trong trường hợp thành viên công ty TNHH là tổ chức triển khai .

3/ In case the property is subject to ownership registration and the value of land use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property and land use right to the company at the competent agency permission.

Dịch : Trường hợp là gia tài phải ĐK quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất thì thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn phải thực thi chuyển quyền chiếm hữu với gia tài, quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan có thẩm quyền .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Hoàng Phi về nội dung Công ty TNHH tiếng Anh mọi vấn đề cần giải đáp chi tiết xin liên trực tiếp Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ.

>> >> > Tham khảo : Thành lập Công ty TNHH

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *