congratulations trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

congratulations trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Congratulations on becoming a Litchfield correctional officer.

Chúc mừng cô trở thành cán bộ trừng phạt của Litchfied nhé.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations, Vicky.

Chúc mừng, Vicky.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations on your first week At your brand-new job

Chúc mừng cô trong tuần đầu tiên. Trong ngày làm việc đầu tiên

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations.

Chúc mừng.

OpenSubtitles2018. v3

You will, we hope, allow us, as representatives of the Hohenzollern dynasty and the royal house of Prussia, to congratulate you and the Führer on the latest of your astounding series of great victories.

Chúng tôi hi vọng ngài sẽ cho phép chúng tôi với tư cách là người đại diện triều đại Hohenzollern và hoàng gia của Prussia, chào mừng ngài và quân đội trong ngày mới nhất của hành trình những chiến thắng vĩ đại của mình.

OpenSubtitles2018. v3

But I guess ” congratulations ” is the right thing to say.

Em nghĩ chúc mừng là điều em nên nói lúc này

OpenSubtitles2018. v3

You might say, ” Congratulations! ”

Cậu có thể nói ” Chúc mừng “!

OpenSubtitles2018. v3

Then, congratulations.

cậu vừa được thăng chức.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations, Will.

Chúc mừng, Will!

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations, soldier.

anh lính.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulation, you won the 1st place of the contest.

Nôi dung tin nhắn :

QED

Congratulations, Lisa.

Congratulations, Lisa.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations!

Xin chúc mừng!

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations.

Chúc mừng nhé.

OpenSubtitles2018. v3

Its meaning varies with the context of use but can include as a greeting, congratulations, or celebration.

Nghĩa của nó thì còn tùy theo hoàn cảnh khi dùng nó nhưng thường bao gồm một lời chào, lời chúc mừng, hoặc ăn mừng.

WikiMatrix

Congratulations.

Chúc mừng!

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations!

Chúc mừng.

OpenSubtitles2018. v3

Congratulations.

Xin chúc mừng.

OpenSubtitles2018. v3

Martin won the Grammy Award later that evening, and even superstars Madonna and Sting went backstage to congratulate him.

Martin giành được giải Grammy vào tối hôm đó, thậm chí 2 ngôi sao ca nhạc Madonna và Sting đã lên sân khấu để chúc mừng anh.

WikiMatrix

On the following day Courbet congratulated his troops on their success, singling out the officers and crew of Lynx and Vipère for special commendation.

Vào ngày hôm sau, Courbet cùng quân sĩ ăn mừng thắng trận, đối với các sĩ quan và thủy thủ đoàn Lynx và Vipère, đều được khen thưởng đặc biệt.

WikiMatrix

José Mourinho, manager of 2015 champions Chelsea and Ranieri’s replacement at the same team eleven years earlier, sent his congratulations, saying: “I lost my title to Claudio Ranieri and it is with incredible emotion that I live this magic moment in his career.”

José Mourinho, huấn luyện viên năm 2015 của Chelsea và người thay thế Ranieri tại cùng một đội cách đây 11 năm, đã gửi lời chúc mừng của anh ấy, nói rằng: “Tôi đã mất đai của mình với Claudio Ranieri và đó là cảm xúc lạ thường mà tôi sống trong khoảnh khắc kỳ diệu này trong sự nghiệp của mình.”

WikiMatrix

Hey, congratulations.

Này, chúc mừng nhé.

OpenSubtitles2018. v3

Wow, congratulations!

Wow, Chúc Mừng.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.