Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được xây dựng dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với cơ quan nhà nước và tổ chức triển khai kinh tế tài chính chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cạnh bên đó tham gia vào giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tuyên truyền người lao động chấp hành pháp lý, kỷ luật, nâng cao kinh nghiệm tay nghề, trình độ .
Người lao động Nước Ta khi tham gia lao động tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền xây dựng, tham gia hoạt động giải trí công đoàn. Trình tự xây dựng, gia nhập hay hoạt động giải trí được lao lý tại điều lệ Công đoàn Nước Ta .

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là : Union

Định nghĩa công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau:

Bạn đang đọc: Công đoàn tiếng Anh là gì?

Trade unions are socio-political organizations of the working class and working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist Party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. care, protect the legitimate rights and interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, and improve skills., level .
Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter .

Cụm từ liên quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở của công đoàn tập hợp những thành viên tại một hoặc 1 số ít doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cơ quan và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo lao lý của pháp lý công đoàn Nước Ta .
Công đoàn cơ sở tiếng Anh là : Union base
Định nghĩa Công đoàn cơ sở được dịch sang tiếng Anh như sau : A grassroots trade union is a grassroots organization of a trade union that gathers members in one or several enterprises, organizations and agencies and is recognized by the immediate superior trade union in accordance with the law of the Vietnam trade union .

– Công đoàn công ty.

Công đoàn công ty là công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp nhất định, triển khai các hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động ở công ty đó.

Công đoàn công ty tiếng Anh là : Union Corporation
Định nghĩa công đoàn công ty được dịch sang tiếng Anhnhw sau :
A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company .

– Luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội phát hành, pháp luật đơn cử những nguyên tắc hoạt động giải trí, thủ tục xây dựng hay lao lý quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn …
Luật Công đoàn tiếng Anh là : union law
Định nghĩa luật Công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau : Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội phát hành, pháp luật đơn cử những nguyên tắc hoạt động giải trí, thủ tục xây dựng hay lao lý quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn …

Ví dụ những từ thường sử dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

– Chức năng quan trọng nhất của công đoàn.

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch sang tiếng Anh là: The most important function of the union.

– Tổ chức công đoàn tiếng Anh là gì?

Tổ chức công đoàn được dịch sang tiếng Anh là : Trade union organization

– Chủ tịch công đoàn tiếng Anh là gì?

quản trị công đoàn được dịch tiếng Anh là : Union president

– Công đoàn Việt Nam tiếng Anh là gì?

Công đoàn Nước Ta được dịch sang tiếng Anh là : Vietnam Trade Union

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.