Come to nghĩa là gì

Come to nghĩa là gì

Come to là gì

Cụm động từ Come to có 4 nghĩa:

Nội dung chính

  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Một số cụm động từ khác

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Tỉnh lại, hồi phục (sau hôn mê)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

Bạn đang đọc: Come to nghĩa là gì

– She CAME TO an hour after the operation. Một giờ sau cuộc phẫu thuật, cô ấy đã tỉnh lại .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Kết quả là, dẫn đến, đưa đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– If it COMES TO war, NATO forces will be stronger in the air. Nếu nó dẫn đến cuộc chiến tranh, quân đội NATO sẽ là can đảm và mạnh mẽ hơn trong không trung .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Nhớ lại cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– The idea CAME TO me when we were on holiday. Ý nghĩ đó đã đến với tôi khi chúng tôi đang đi nghỉ .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Lên tới, ngang bằng cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– The bill CAME TO £ 30. Hóa đơn lên tới 30 bảng .

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come to trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Come about

Cụm động từ Come across

Cụm động từ Come along

Cụm động từ Come apart

Cụm động từ Come around

Cụm động từ Come around to

Cụm động từ Come back

Cụm động từ Come before

Cụm động từ Come by

Cụm động từ Come down

Cụm động từ Comen down on

Cụm động từ Come down to

Cụm động từ Come down upon

Cụm động từ Come down with

Cụm động từ Come forth

Cụm động từ Come forth with

Cụm động từ Come from

Cụm động từ Come in

Cụm động từ Come in for

Cụm động từ Come into

Cụm động từ Come into use

Cụm động từ Come off

Cụm động từ Come off it

Cụm động từ Come on

Cụm động từ Come out

Cụm động từ Come out in

Cụm động từ Come out of

Cụm động từ Come out with

Cụm động từ Come over

Cụm động từ Come round

Cụm động từ Come through

Cụm động từ Come though with

Cụm động từ Come to

Cụm động từ Come up

Cụm động từ Come up against

Cụm động từ Come up with

Cụm động từ Come upon

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *