come from trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

come from trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

However, the species itself is quite young, with the oldest fossils coming from the Pleistocene of Florida.

Tuy nhiên, bản thân loài này lại là khá trẻ, với các hóa thạch sớm nhất đã biết chỉ có từ thế Pleistocen ở Florida.

WikiMatrix

“Holland come from behind to snatch last-gasp victory against Mexico”.

Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2014. ^ “Holland come from behind to snatch last-gasp victory against Mexico”.

WikiMatrix

The term comes from old serial stories that were once published regularly in newspapers and magazines.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ các tác phẩm truyện liên tải (serial) được xuất bản dài kỳ trên báo và tạp chí.

WikiMatrix

Where does he come from?

Bạn ấy từ đâu đến nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

Our authority comes from Elizabeth and from God.

Uy quyền của chúng ta có được từ Elizabeth và từ Chúa.

OpenSubtitles2018. v3

Christmas and Easter come from ancient false religions

Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh bắt nguồn từ những tôn giáo giả cổ xưa

jw2019

What benefits come from being peaceable in the ministry?

Tỏ ra hòa thuận với người khác trong thánh chức mang lại những lợi ích nào?

jw2019

Whatever evil she is, didn’t come from us.

dù cho nó có là bất cứ cái thứ ma quỉ độc ác nào, thì đều không phải đến từ phía chúng tôi.

OpenSubtitles2018. v3

Where did they all come from?

Họ đến từ đâu vậy?

OpenSubtitles2018. v3

Master, where did this blizzard come from?

Sư phụ, trận bão tuyết này đến từ đâu?

QED

And these self-related predictions depend critically on sensory signals coming from deep inside the body.

Và những phán đoán liên quan đến bản thân phụ thuộc nhiều vào tín hiệu cảm xúc xuất phát từ bên trong cơ thể.

ted2019

Endurance Comes From Jehovah

Bền đỗ nhờ Đức Giê-hô-va

jw2019

You come from a family of 1 01, too.

Sẵn dịp anh gặp một gia đình có 101 con chó đốm!

OpenSubtitles2018. v3

The single was the first of many collaborations to come from the two.

Đĩa đơn là sự hợp tác đầu tiên trong số nhiều sự hợp tác đến từ hai người.

WikiMatrix

Where did you come from?

Mày từ đâu đến thế?

OpenSubtitles2018. v3

Where did those glasses come from?

Cặp kính đó từ đâu ra vậy?

OpenSubtitles2018. v3

And when it does, does it feel like it’s coming from inside you?

Và khi nó đến cháu có cảm giác nó phát ra từ bên trong cháu?

OpenSubtitles2018. v3

I don’t care if it comes from my ass.

Ta không quan tâm nếu nó từ mông ta.

OpenSubtitles2018. v3

It should come from her.

Là do cô ấy.

OpenSubtitles2018. v3

Twenty percent of the posters we are receiving comes from schools.

Hai mươi phần trăm của các áp phích chúng tôi nhận được đến từ các trường học.

QED

Where do you come from?

Cậu đến từ đâu?

OpenSubtitles2018. v3

“Are you trying to convince me that I am your angel of mercy, come from heaven to—”

“Anh đang cố thuyết phục tôi rằng tôi là thiên thần may mắn của anh, đến từ thiên đường để…”

Literature

Where I’m coming from, the ladies, they can drive better than this.

Ở quê tôi, đàn bà còn lái giỏi hơn thế này .

OpenSubtitles2018. v3

Today’s question comes from Seattle, Washington.

Câu hỏi hôm nay đến từ Seattle, Washington.

QED

What is the greatest benefit that comes from reading?

Lợi ích lớn nhất của việc đọc là gì?

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *