có ý thức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

có ý thức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nathan không chắc em có ý thức hay không.

Nathan isn’t sure if you have one or not.

OpenSubtitles2018. v3

Cô bé có ý thức không?

She conscious?

OpenSubtitles2018. v3

Hầu hết chúng ta không trì hoãn, lần lữa một cách có ý thức.

Most of us do not procrastinate consciously.

Literature

Không, điều này thực sự quan trọng để có ý thức về quy mô này.

No, this is really important to have this sense of scale .

QED

Và còn có ý thức về chính mình.

And then there’s conscious self.

ted2019

Kinh Thánh nhiều lần dạy rằng người chết không có ý thức.

The Scriptures repeatedly teach that the dead are unconscious.

jw2019

cô ta có ý thức?

Is she conscious?

ted2019

Chứ chưa thể là một người có ý thức đóng góp.

It cannot be consciously a contributor.

QED

Cho đến lúc đó, hãy ghi chú lại, có ý thức.

So, until then, make note, be aware.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng không có ý thức.

They’re not conscious.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ đó là cách để cho người máy có ý thức.

I think it’s a way to give consciousness to other synths.

OpenSubtitles2018. v3

Các loài động vật khác có ý thức.

Other animals are conscious.

ted2019

Tôi là người máy có ý thức được tạo ra bởi David Elster.

I’m a conscious Synthetic created by David Elster.

OpenSubtitles2018. v3

Bất cứ ai có ý thức đều bỏ đi sau hai năm, cũng như anh.

Anyone who’s on the ball leaves after 2 years, like you.

OpenSubtitles2018. v3

Họ có ý thức về các thần dữ không?

Are they aware of wicked spirit forces?

jw2019

Vì họ không có ý thức, như thể đang ngủ sâu.

Because they had been unconscious, as if in a deep sleep.

jw2019

4, 5. (a) Tại sao những người có ý thức nhu cầu tâm linh được hạnh phúc?

4, 5. (a) Why are those conscious of their spiritual need happy?

jw2019

Tư duy có ý thức là gì?

What is a conscious mind?

QED

Chúng ta biết hung thủ có ý thức cao của đúng và sai.

We know our unsub has a heightened sense of right and wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có ý thức được điều này trong chính bạn khi bạn sống từ ngày sang ngày?

Are you aware of all this in yourself as you live from day to day?

Literature

Việc nghe có ý thức luôn dẫn đến việc nắm bắt vấn đề.

Conscious listening always creates understanding.

QED

Chùn bước có thể được thực hiện một cách có ý thức hoặc vô ý thức.

The wearer may be either conscious or unconscious.

WikiMatrix

Tuy vậy, chúng tôi cũng cần có ý thức tập thể chung.

And yet, we need to have that shared sense .

QED

Hãy thực tập điều này một cách có ý thức khi nói chuyện hàng ngày.

Do it consciously, practicing it in daily conversation.

jw2019

Mặc dù vậy, một Zerg trung bình không có ý thức tự bảo quản .

Despite this, the average Zerg has no sense of self preservation.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *