Chủ trương là gì?

Chủ trương là gì?

Từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vì vậy, chúng tôi xin cung cấp cho Quý vị những thông tin hữu ích về chủ trương là gì? thông qua bài viết dưới đây.

Chủ trương là gì?

Chủ trương là dự tính, quyết định hành động về phương hướng hành vi ( thường là về việc làm chung ) theo từ điển Tiếng Việt, về mặt nghĩa rộng .
Theo nghĩa hẹp, chủ trương là dự tính, quyết định hành động của tổ chức triển khai, cơ quan có thẩm quyền về phương hướng, chương trình, kế hoạch hành vi của cả nước hay của từng ngành, từng địa phương hoặc trên từng nghành hoạt động giải trí như chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, bảo mật an ninh, quốc phòng, đối ngoại … nhằm mục đích thôi thúc việc thực thi đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước .

Với mong muốn đem đến cho Qúy vị những thông tin về những chủ trương quan trọng trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước hiện nay, chúng tôi xin tiếp cận và phân tích khái niệm nay theo nghĩa hẹp.

Bạn đang đọc: Chủ trương là gì?

Đặc điểm của chủ trương

Để làm sâu sắc thêm khái niệm chủ trương, bên cạnh việc giải đáp chủ trương là gì? như trên, chúng tôi chia sẻ thêm cho Quý độc giả về các đặc điểm củ chủ trương, cụ thể như sau:

– Về mục tiêu, chủ trương được thiết kế xây dựng nhằm mục đích chỉ huy tổ chức triển khai, cá thể trong xã hội và những cơ quan Nhà nước thực thi đường lối, chủ trương pháp lý của Đảng và Nhà nước .
– Về hình thức, chủ trương nhất thiết phải được bộc lộ bằng văn bản dưới những hình thức như : nghị quyết, quyết định hành động, thông tư và Tóm lại. Văn bản này không tiềm ẩn những quy phạm pháp luật nên không có tính bắt buộc phải thực thi .
– Về nội dung, chủ trương đưa ra phương hướng, chương trình, kế hoạch hành vi của cả nước hay của từng ngành, từng địa phương hoặc trên từng nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí như chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, bảo mật an ninh, quốc phòng, đối ngoại … Những nội dung này phải tương thích với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước .

Chủ thể có thẩm quyền ban hành và thực hiện chủ trương

Có hai chủ thể chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành và thực thi những chủ trương trong xã hội lúc bấy giờ là Đảng và Nhà nước .

Thứ nhất: Đảng là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành chủ trương

– Chủ trương của Đảng là những phương hướng, chương trình, kế hoạch hành vi trong mọi nghành hoặc từng nghành nghề dịch vụ đơn cử do Đảng thiết kế xây dựng và phát hành dựa trên những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong nước và quốc tế .
Chủ trương của Đảng được biểu lộ trong những văn bản sau :
+ Nghị quyết là văn bản ghi lại những quyết định hành động được trải qua ở đại hội, hội nghị cơ quan chỉ huy đảng những cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chủ trương, kế hoạch hoặc những yếu tố đơn cử. Đây là văn bản phổ cập nhất ghi nhận những đường lối, chủ trương và chủ trương của Đảng lúc bấy giờ .
VD : Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số ít chủ trương, chủ trương lớn để nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh và vững chắc khi Nước Ta là thành viên của WTO .
+ Quyết định là văn bản dùng để phát hành hoặc bãi bỏ những quy định, pháp luật, quyết định hành động đơn cử về chủ trương, chủ trương, tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự thuộc khoanh vùng phạm vi quyền hạn của cấp ủy, tổ chức triển khai, cơ quan đảng .
VD : Quyết định số 70 – QĐ / TW ngày 28/3/2012 của Ban Bí thư về việc xây dựng Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng Đề án “ Kiện toàn tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ”
+ Chỉ thị là văn bản dùng để chỉ huy những cấp ủy, tổ chức triển khai, cơ quan đảng cấp dưới thực thi những chủ trương, chủ trương hoặc một số ít trách nhiệm đơn cử .
+ Kết luận là văn bản ghi lại quan điểm chính thức của cấp ủy, tổ chức triển khai, cơ quan đảng về những yếu tố nhất định hoặc về chủ trương, giải pháp giải quyết và xử lý việc làm đơn cử .

Thứ hai: Các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng.

Trên thực tiễn, những cơ quan Nhà nước sẽ phát hành những văn bản pháp lý trong từng nghành đơn cử để thực thi, tuyên truyền và phổ cập những chủ trương, đường lối và chủ trương của Đảng tới những cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội. Hệ thống văn bản này được pháp luật đơn cử tại Điều 4 Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái .

Đường lối chủ trương của Đảng hiện nay như thể hiện như thế nào?

Thứ nhất: Đường lối của Đảng là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ : Quan điểm của Đảng về tăng trưởng nền kinh tế thị trường xu thế XHCN, trong đó những thành phần kinh tế tài chính cạnh tranh đối đầu tự do và bình đẳng đã xác lập cơ sở chính trị cho việc thiết kế xây dựng Hiến pháp năm 1992 cũng như những luật đạo quan trọng trên nghành kinh tế tài chính như Luật Đầu tư quốc tế tại Nước Ta, Luật Doanh nghiệp … khi quốc gia quy đổi từ nền kinh tế tài chính kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu sang nền kinh tế thị trường. Những yếu tố chính trị khi đã thành đường lối của Đảng có giá trị rất to lớn trong đời sống xã hội, ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ đến mạng lưới hệ thống pháp lý nước ta. Vì thế, pháp lý không chỉ là yếu tố trình độ mà phải thấm nhuần những quan điểm, đường lối chính trị của Đảng với mục tiêu : Chính trị là “ linh hồn của pháp lý ” như V.I. Lênin đã nói .

Thứ hai: Đường lối của Đảng không thay thế vai trò của pháp luật nhất là trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân hiện nay.

Đường lối của Đảng là quan điểm chính trị của một tổ chức triển khai đảng trong xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất cầm quyền, chỉ huy Nhà nước và xã hội, đường lối của Đảng được thể chế hoá thành những quy phạm pháp luật, đường lối của Đảng được “ luật hoá ”, được “ hoá thân ” vào những pháp luật pháp lý, những quan hệ pháp lý như chủ thể, khách thể, nội dung quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí … nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội theo tiềm năng bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Đường lối của Đảng và pháp lý của Nhà nước có tính độc lập tương đối bởi sự phân định rõ vị trí, tính năng của Đảng và Nhà nước trên cả hai phương diện lí luận và thực tiễn. Thể chế hoá không phải là việc sao chép máy móc những nội dung trong đường lối của Đảng thành pháp lý. ở góc nhìn khác, đường lối của Đảng mang ý nghĩa và nội dung riêng còn pháp lý có những nhu yếu riêng. Pháp luật không hề phản ánh thụ động những nội dung trong đường lối của Đảng. Hoạt động lập pháp, thi hành và bảo vệ pháp lý là những hoạt động giải trí mang tính phát minh sáng tạo của Nhà nước. Đảng không hề làm thay Nhà nước trong những hoạt động giải trí đó .

Thứ ba: Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tất yếu gắn chặt với quá trình thể chế hoá đường lối của Đảng vào thực tiễn hoạt động của bộ máy nhà nước

Nói cách khác, hệ thống pháp luật ở nước ta thể hiện kết quả quá trình thể chế hoá đường lối của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, có thể nhận thức khái niệm về thể chế hoá như sau: Thể chế hoá là hoạt động xây dựng pháp luật của Nhà nước trên cơ sở quán triệt định hướng tư tưởng, nội dung cơ bản trong đường lối của Đảng về điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của đất nước. Ở nước ta, Đảng nắm quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Chính điều này quy định việc thể chế hoá thành nguyên tắc cơ bản của nền chính trị nước ta.

Xem thêm: Get on là gì

Thứ tư: Một số đặc điểm chung của thể chế hoá đường lối của Đảng

– Đường lối của Đảng được hoạch định trước : Đây là đặc thù biểu lộ tính tiền phong, nghĩa vụ và trách nhiệm to lớn của Đảng so với quốc gia và nhân dân. Lãnh đạo bằng đường lối là phương pháp chỉ huy hầu hết của Đảng, đồng thời pháp luật đặc thù của thể chế hoá ở Nước Ta, Đảng chỉ huy tổng lực so với Nhà nước và mạng lưới hệ thống pháp lý phải phản ánh một cách khá đầy đủ đường lối của Đảng .
– Thể chế hoá thuộc khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống pháp lý. Kết quả của hoạt động giải trí thể chế hoá không phải sự là cụ thể hoá, chi tiết hoá đường lối của Đảng mà là hiệu quả của hoạt động giải trí lập pháp .
– Thể chế hoá là hoạt động giải trí của Nhà nước, hoạt động giải trí đó cũng được đặt dưới sự chỉ huy của Đảng. Sự kiểm tra, uốn nắn của Đảng so với hoạt động giải trí lập pháp nói chung và thể chế hoá nói riêng không nên theo chính sách tiền kiểm mà đa phần là hậu kiểm ( chỉ trừ những yếu tố thuộc về thực chất chính sách chính trị của quốc gia ) .
– Thể chế hoá là hoạt động giải trí bộc lộ quy trình nhận thức chính trị và nhận thức pháp lý của Đảng và Nhà nước ta .

Thứ năm: Kết quả và hạn chế

Kết quả

– Pháp luật đã phản ánh trung thực và kịp thời những quan điểm và chủ trương lớn của Đảng trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN ;
– Thể chế hoá đã được lao lý thành nguyên tắc pháp lý, Hiến pháp và những luật đạo của Nhà nước ta cũng đã lao lý quy trình tiến độ thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp lý. Quy trình này gồm những bước như nêu sáng kiến lập pháp, quyết định hành động chương trình thiết kế xây dựng pháp lý hàng năm và dài hạn ; tổ chức triển khai triển khai chương trình kiến thiết xây dựng luật, pháp lệnh gồm soạn thảo, thẩm tra, báo cáo giải trình xin quan điểm, luận bàn trải qua dự án Bất Động Sản, công bố, tổ chức triển khai thực thi ;
– Cơ chế chỉ huy, quản lý, phối hợp giữa những cơ quan nhà nước, giữa Nhà nước với những cơ quan của Đảng được củng cố và đã đi vào nền nếp, có hiệu suất cao ;
– Các lao lý về việc cho quan điểm của những cơ quan của Đảng so với những dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh đang được hoàn thành xong ;
– Kết quả thể chế hoá là đã hình thành mạng lưới hệ thống pháp lý tương đối đồng điệu, bảo vệ tính công khai minh bạch, minh bạch, tạo cơ sở pháp lí vững chãi cho quản lí nhà nước và sự quản lý và vận hành tự do, bảo đảm an toàn của những quan hệ kinh tế tài chính – xã hội trong điều kiện kèm theo tăng trưởng nền kinh tế thị trường định h-ớng XHCN và hội nhập quốc tế .

Hạn chế

– Năng lực thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp lý chưa tương ứng với trách nhiệm, nhu yếu và đặc thù của hoạt động giải trí này ;
– Việc thể chế hoá nhiều khi còn chậm, không đồng điệu ; chương trình lập pháp còn chưa có tính khả thi cao ;
– Nội dung 1 số ít luật đạo còn mang nặng tính chủ trương, chủ trương chung, thiếu tính xác lập đơn cử về mặt cơ chế pháp lí. Nhiều luật đạo chỉ mang tính định khung, nếu muốn tiến hành vận dụng vào thực tiễn phải đợi văn bản dưới luật pháp luật chi tiết cụ thể hướng dẫn thi hành ;
– Công tác pháp điển hoá còn chịu ảnh hưởng tác động của sự vận dụng một cách cứng ngắc những phạm trù, khái niệm trong khoa học pháp lí. Chẳng hạn, quan điểm phân loại những ngành luật trong khoa học pháp lí lại mang đến cho những nhà lập pháp những ảnh hưởng tác động không nhỏ khi phát hành những văn bản quy phạm pháp luật mà thiếu chú ý quan tâm đến tính tương quan, tính đồng điệu của những văn bản đó trong cùng một mạng lưới hệ thống pháp lý. Thiếu đồng nhất trong chủ trương và quan điểm về nội dung, phương pháp và mức độ kiểm soát và điều chỉnh so với những quan hệ xã hội ;
– Có thực trạng cục bộ trong quy trình kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh ; nội dung và quan điểm lập pháp có khi xuất phát từ quyền lợi của một hoặc 1 số ít đối tượng người tiêu dùng nào đó, đồng thời chỉ nhằm mục đích tiềm năng đem lại sự tiện nghi cho cơ quan và cán bộ có thẩm quyền mà chưa xuất phát từ quyền lợi chung của xã hội, quyền lợi của dân cư ;

– Chưa huy động có hiệu quả sự tham gia của các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong việc xây dựng dự án luật, pháp lệnh; cơ chế pháp lí cho sự tham gia xây dựng, phản biện các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác của các tổ chức xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp chưa được hoàn thiện;

– Quy trình thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp lý của Nhà nước chưa được luật hoá khá đầy đủ, đơn cử .
Ở nước ta, đường lối của Đảng là cơ sở xu thế chính trị cho tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước cũng như mạng lưới hệ thống pháp lý. Thể chế hóa bộc lộ mối quan hệ giữa chính trị và pháp lý. Vì vậy, nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh pháp lý so với những nghành đời sống xã hội yên cầu phải tương thích với thể chế hoá đường lối của Đảng .

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết chủ trương là gì? Quý độc giả có thể gửi tới Tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng, trân trọng!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.