chế tạo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chế tạo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hank, loại huyết thanh cậu đang chế tạo, không ảnh hưởng đến năng lực chứ?

Hank, this serum that you’re making, it doesn’t affect abilities, right?

OpenSubtitles2018. v3

Lawrence, Alfred đã chế tạo 1 người máy có thể không tuân theo 3 điều luật.

Lawrence, Alfred engineered that 5 so it could violate the Three Laws.

OpenSubtitles2018. v3

Phải chăng họ phải chôn vùi giấc mơ chế tạo các kính thiên văn lớn hơn?

Did they have to bury their dreams of even bigger instruments?

OpenSubtitles2018. v3

Sea Hawk FB 5 FB3 trang bị động cơ Nene Mk 103; 50 chiếc được chế tạo.

Sea Hawk FB 5 FB3 fitted with the Nene Mk 103 ; 50 conversions .

WikiMatrix

Rất ít khẩu này được chế tạo trong những năm 1950.

Only a few of these were made in the 1950s.

WikiMatrix

Động cơ Ghost 105, ghế phóng và sửa đổi cấu trúc; 250 chiếc được chế tạo.

Ghost 103 engine, ejector seats, powered ailerons and structural modifications; 250 built.

WikiMatrix

Nó được bán cho Iraq và Syria và cũng được chế tạo ở Ba Lan.

It was sold to Iraq and Syria and was also built in Poland by “Bumar-Łabędy”.

WikiMatrix

2.141 chiếc được chế tạo với mọi mẫu.

2,141 total all models .

WikiMatrix

Loại súng này được chế tạo từ năm 1976 đến 1986.

The gun was in production from 1976 to 1986.

WikiMatrix

Tổng cộng từ năm 1937 đến năm 1945, hai mươi bảy chiếc thuộc lớp Tribal đã được chế tạo.

Between 1937 and 1945, twenty-seven Tribals were built.

WikiMatrix

Chúng ta cần tim ra thằng chế tạo ra lũ robot, là lấy trộm nó của anh ta

We need to find the guy who makes the robots and steal his remotes.

OpenSubtitles2018. v3

Yak-27R Phiên bản sản xuất chính của Yak-27, khoảng 180 chiếc được chế tạo.

Yak-27R Tactical reconnaissance version of Yak-27, the most built variant with about 180 built.

WikiMatrix

Tôi sẽ cho bạn thấy cách chế tạo chúng.

In fact, I’m going to show you how we actually built them.

ted2019

Với khoảng 1.000 máy bay được chế tạo, P-36 là một thành công thương mại đáng kể cho Curtiss.

With around 1,000 aircraft built by Curtiss itself, the P-36 was a major commercial success for the company.

WikiMatrix

Sản xuất dừng lại vào năm 1961 sau khi 170 chiếc đã được chế tạo.

Production ended in 1961 after 170 had been built.

WikiMatrix

Indianapolis là tàu chiến hạng nặng được chế tạo để tiêu diệt tàu và máy bay của địch.

The Indianapolis is a heavy cruiser designed to take out enemy ships and aircraft, but our guns are useless against submarines.

OpenSubtitles2018. v3

Dassault đã nhận được hợp đồng để chế tạo hai nguyên mẫu.

Dassault received a contract to build two prototypes.

WikiMatrix

311 chiếc đã được chế tạo, gồm cả các phiên bản VIP.

Some 311 aircraft were built, including VIP versions, a few of them are still in use.

WikiMatrix

10 – 70 AD) ở Alexandria đã chế tạo ra động cơ hơi nước đầu tiên (Aeolipile).

10–70 AD) created the first steam engine (Aeolipile).

WikiMatrix

Có 38 chiếc được chế tạo.

38 examples were built.

WikiMatrix

Ông chế tạo cái máy này, và chúng ta đã được xem cơ chế hoạt động của nó.

He built this machine, and we had a beautiful demonstration of how this thing really works, with these little bits.

QED

Với tất cả những điều về người Mỹ, chúng ta là những nhà chế tạo

Of all things Americans are, we are makers .

QED

Chiếc Sea Harrier FA2 được chế tạo mới cuối cùng được bàn giao vào 18 tháng 1 năm 1999.

The final new build Sea Harrier FA2 was delivered on 18 January 1999.

WikiMatrix

Schleswig-Holstein được chế tạo tại xưởng tàu Germaniawerft dưới hợp đồng tên “Q”.

Schleswig-Holstein was ordered from the Germaniawerft dockyard under the contract name ” Q. ”

WikiMatrix

Samuel Pierpont Langley được chi 50, 000 đô la bởi Sở Tham Chiến để chế tạo ra chiếc máy bay.

Samuel Pierpont Langley was given 50, 000 dollars by the War Department to figure out this flying machine.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *