đặt câu hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đặt câu hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi chỉ đặt câu hỏi thôi.

I’m simply asking questions.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có khi nào đặt câu hỏi này?

Do you put this question ever?

Literature

Hay chúng ta đang đặt câu hỏi sai hoàn toàn?

Or we are putting the wrong question altogether.

Literature

Hãy liên tục suy nghĩ và đừng ngại đặt câu hỏi.

Keep thinking and don’t hesitate to ask questions.

Literature

Bạn có thể đặt câu hỏi và tìm câu trả lời trong Diễn đàn trợ giúp của Google.

You can ask questions and find answers in the Google Help Forum .

support.google

Những đứa trẻ, chúng không đặt câu hỏi về ý kiến riêng của chúng.

But the young ones, they don’t question their own opinion.

ted2019

Không phải là thẩm vấn, là đặt câu hỏi.

You mean questions !

QED

• Lôi cuốn trẻ vào câu chuyện bằng cách đặt câu hỏi.

• Involve your child by asking questions.

jw2019

Đặt câu hỏi về sức khỏe và các triệu chứng trong quá khứ của bạn .

Ask questions about your past health and symptoms .

EVBNews

Ta không đặt câu hỏi với tư cách ông chủ, mà là một người đàn ông.

I do not pose question as master, but as a man.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, xin mời các bạn đặt câu hỏi.

I’m now happy to take your questions.

worldbank.org

Khi nói với Ma-thê, ngài đặt câu hỏi rồi lắng nghe.—Giăng 11:25-27.

(John 11:20, 21, 32) When he did speak with Martha, he asked a question, and then he listened. —John 11:25-27.

jw2019

Đừng đặt câu hỏi cho họ, hãy đưa ra câu trả lời.

Don’t ask them a question – be the answer .

support.google

Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi.

Thank you for all your questions.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng nên đặt câu hỏi này về thời gian mà cả hai dành cho họ hàng.

4:8) The same might be asked about time spent with relatives.

jw2019

Sao lại như thế ? ” Lee đặt câu hỏi .

Why is that ? ” Lee asked .

EVBNews

• Tại sao Chúa Giê-su đặt câu hỏi khi dạy dỗ?

• Why did Jesus use questions in his teaching?

jw2019

Điều thứ 2 là: luôn đặt câu hỏi.

The second is ask questions.

ted2019

b) Có thể đặt câu hỏi nào liên quan đến thánh linh và người vợ?

(b) What question may be asked respecting the spirit and the bride?

jw2019

Trước hết, tao hỏi rồi sau đó mày đặt câu hỏi.

First I ask a question, then you ask a question. Okay.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả những người đã lập gia đình cần đặt câu hỏi quan trọng nào, và tại sao?

What important question should all married people ask themselves, and why?

jw2019

Anh thấy có phiền khi đặt câu hỏi như vậy không?

Is it necessary for you to question the things you don’t know?

OpenSubtitles2018. v3

Anh có thể đặt câu hỏi về nhiệm vụ đó.

You have permission to ask questions about that operation.

OpenSubtitles2018. v3

Họ cũng sẽ đặt câu hỏi với anh.

They’re coming to question you too.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng sau đó tôi đã tự đặt câu hỏi cho bản thân.

But then I took a question with me.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *