Cast là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Cast là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Cast là gì?

Cast là Cast. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cast – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cast, trong toàn cảnh của C #, là một giải pháp mà theo đó một giá trị được quy đổi từ một kiểu tài liệu khác. Cast là một quy đổi rõ ràng mà trình biên dịch được thông tin về việc quy đổi và năng lực dẫn đến mất tài liệu. Cast thường được sử dụng khi quy đổi rõ ràng nên chú ý quan tâm đến những người dùng đang triển khai những hoạt động giải trí diễn viên. Nó giúp trong việc quy đổi nơi thông tin hoàn toàn có thể bị mất hoặc hoàn toàn có thể không thành công xuất sắc vì những nguyên do khác. hoạt động giải trí dàn diễn viên hoàn toàn có thể được thực thi cho những quy đổi số trong đó loại đích là độ đúng mực thấp hơn hoặc một khoanh vùng phạm vi nhỏ hơn. Nó cũng được sử dụng để quy đổi từ ví dụ lớp cơ sở để có nguồn gốc class. Due tới đối tượng người dùng vốn có của những biến trong ngôn từ C # được tĩnh đánh máy tại thời hạn biên dịch, những biến khai báo một lần trong mã không hề được khai báo một lần nữa và giá trị tàng trữ kiểu khác, trừ kiểu đó là quy đổi thành kiểu của biến. Cast giúp sao chép một giá trị của một mô hình đơn cử vào một biến hoặc tham số của một giải pháp đó là của type. Cast khác nhau cũng được biết đến như một quy đổi rõ ràng .

Giải thích ý nghĩa

Các nhà điều hành sử dụng để thực hiện thao tác dàn diễn viên trong C # là dấu ngoặc đơn. Để thực hiện một hoạt động diễn viên, các kiểu dữ liệu đích được viết rõ ràng trong ngoặc trước khi giá trị được chuyển đổi. Một ví dụ cho các hoạt động dàn diễn viên có thể chuyển đổi một biến đôi hoặc phao loại để một kiểu số nguyên. Trong trường hợp của các hoạt động dàn diễn viên có liên quan đến cơ sở và các loại có nguồn gốc, có một nguy cơ ném ngoại lệ. Để kiểm tra tính tương thích trước khi thực sự thực hiện một dàn diễn viên, C # đã cung cấp hai toán tử để cho phép đúc một cách an toàn mà không gây ra bất kỳ trường hợp ngoại lệ. Hai nhà khai thác là:

What is the Cast? – Definition

Cast, in the context of C #, is a method by which a value is converted from one data type to another. Cast is an explicit conversion by which the compiler is informed about the conversion and the resulting possibility of data loss. Cast is typically used when the explicit conversion should be aware to the users who are performing the cast operation. It helps in the conversions where information might be lost or that might not succeed for other reasons. Cast operations can be performed for numeric conversions in which the destination type is of lesser precision or a smaller range. It is also used for conversion from base class instance to derived class. Due to the inherent feature of variables in C # language being statically typed at compile time, variables declared once in code cannot be declared again and store values of another type, unless that type is convertible to a variable ‘ s type. Cast helps in copying a value of a particular type into a variable or parameter of a method which is of different type. Cast is also known as an explicit conversion .

Understanding the Cast

The operator used to perform cast operation in C # is parentheses. To perform a cast operation, the destination data type is explicitly written in parentheses before the value to be converted. An example for cast operation can be the conversion of a variable of double or float type to an integer type. In case of cast operations that involve base and derived types, there is a risk of throwing exceptions. To test for compatibility before actually performing a cast, C # has provided two operators to allow casting safely without causing any exceptions. The two operators are :

Thuật ngữ liên quan

  • IS Operator
  • As Operator
  • Data Type
  • Class
  • Exception
  • C# (C Sharp)
  • Exception Handling
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Cast là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *