carry over trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

carry over trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

May I remind you that some of us are carrying over $ 6 in change?

Mình có cần nhắc cậu là một trong chúng ta đang phụ trách mang hơn 6 đôla không?

OpenSubtitles2018. v3

How is the principle of the Sabbath law carried over into the Christian arrangement?

Nguyên tắc về luật giữ ngày Sa-bát được vận dụng cho người Fan Hâm mộ đấng Christ như thế nào ?

jw2019

“NASA’s Solar Parker Probe To Carry Over 1.1 Million Names To The Sun”.

Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2017. ^ “NASA’s Solar Parker Probe To Carry Over 1.1 Million Names To The Sun”.

WikiMatrix

Ships which can carry over 500 koku are forbidden to be constructed.

Tàu mang theo 500 koku hàng hóa trở lên là bị cấm.

WikiMatrix

This was by far the biggest meat cargo ever carried over such a distance to that time.

Điều này là bởi đến nay các hàng thịt lớn nhất từng được thực hiện trên đó một khoảng cách thời gian đó.

WikiMatrix

The results indicated that pilots believed performance was impaired when home stress carried over to the work environment.

Kết quả cho thấy các phi công tin rằng hiệu suất bị giảm sút khi áp lực gia đình chuyển sang môi trường làm việc.

WikiMatrix

Voices carry over water.

Giọng nói truyền đi khắp màn nước đấy.

OpenSubtitles2018. v3

The regional weakness carries over from 2013, weighing on merchandise exports in a number of countries.

Các yếu kém trong khu vực vẫn tiếp diễn từ năm 2013, chủ yếu do tình hình xuất khẩu hàng hóa của một số nước.

worldbank.org

The combat system from the original Way of the Samurai are carried over, albeit with some changes.

Hệ thống chiến đấu từ bản đầu tiên Way of the Samurai được giữ lại y nguyên, dù có một số thay đổi nhỏ.

WikiMatrix

Being spiritually minded, the parents provided guidance that carried over into family recreation.

Vì cha mẹ có tâm tình thiêng liêng nên họ đã hướng dẫn con cháu cho cả đến việc vui chơi của mái ấm gia đình nữa .

jw2019

Last time the two speedboats at Aberdeen carried over three million worth of ketamine

Lần trước hai chiếc thuyền cao tốc ở Aberdeen mang theo 3 triệu đô amphetamine

OpenSubtitles2018. v3

The fact is, physical abuse that starts in courtship is very likely to carry over into marriage.

Trên thực tế, sự bạo hành một khi đã xảy ra trong thời gian tìm hiểu, thường sẽ tiếp tục trong hôn nhân.

jw2019

If I carry over a problem from today to the next day the mind is at it.

Xem thêm: Get on là gì

Nếu tôi mang theo một vấn đề từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau, cái trí cố định vào vấn đề đó.

Literature

His sigh of relief carried over the line.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu vang lên thấy rõ qua đường dây.

Literature

In the XVIII arrondissement, rue Caulaincourt is carried over the Montmartre Cemetery by a bridge.

Tại quận 18, phố Caulaincourt chạy trên nghĩa trang Montmartre.

WikiMatrix

Our records show that your 200 members carry over 450 firearms.

Hồ sơ cho thấy 200 thành viên của anh cầm hơn 450 khẩu súng.

OpenSubtitles2018. v3

I mean, one of the messages I like to carry over is, what about defending quality of life?

Ý tôi là, một trong những thông điệp tôi muốn truyền bá là, thế còn việc bảo vệ chất lượng đời sống thì sao?

ted2019

The relaxed culture that Noyce brought to Intel was a carryover from his style at Fairchild Semiconductor.

Văn hóa thoải mái mà Noyce mang đến Intel đã được kế thừa từ phong cách của ông khi còn ở Fairchild Semiconductor.

WikiMatrix

Note: Any updates made to the new file will not carry over to the original Office file.

Lưu ý : Mọi update thực thi với tệp mới sẽ không được chuyển sang tệp Office gốc .

support.google

(Romans 6:7, 23) Thus the fruitage of sin is not carried over to a life after death.

Cho nên hậu quả của tội lỗi không truyền sang kiếp sau.

jw2019

The effects of the Vietnamization effort of 1970 carried over into Laos.

Những tác động của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh năm 1970 đã lan tận sang Lào.

WikiMatrix

Across all three modes, weapons and destroyable environments from the single-player campaign are carried over.

Trong cả ba chế độ, vũ khí và môi trường bị phá hủy từ chế độ chơi đơn được giữ nguyên.

WikiMatrix

12 Some persons feel that “the Devil” is just a carryover from an old superstition or myth.

12 Nhiều người tưởng rằng “Ma-quỉ” chỉ là sản phẩm của mê tín hay thần thoại thời xưa còn lại.

jw2019

There’s a little carryover baking.

Khi nướng bánh có 1 một bước chuyển giao nhỏ.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *