cái bình in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

cái bình in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

“[Trở nên] cái bình quí-trọng, … sẵn-sàng cho mọi việc lành”. —2 TI-MÔ-THÊ 2:21.

“[Become] a vessel for an honorable purpose,. .. prepared for every good work.” —2 TIMOTHY 2:21.

jw2019

Tôi được biết rằng chúng không cắn, thực tế, chúng thậm chí sẽ không ra khỏi cái bình.

I’m told they don’t bite; in fact, they might not even leave that jar.

ted2019

Sau đó, bỏ cái bình xuống nếu không ta ” thả ” bạn gái mi xuống

Then drop the cans or I drop your friends.

OpenSubtitles2018. v3

Mang cái bình kia đi luôn

Move these vases as well.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng một cái bình cà phê nóng phừng phừng.

Hit him with a pot of hot coffee.

OpenSubtitles2018. v3

Người này đã bắt nó cho vào cái bình và gửi tới bảo tàng tây Úc.

He lived there his entire life and willed it to the Western Australian Museum.

WikiMatrix

Cái bình à?

Noggin?

OpenSubtitles2018. v3

Nước từ một cái bình chảy xuống một bình khác qua một lỗ nhỏ.

Water flowed out of one vessel through a small hole at the bottom and into another.

jw2019

Đầu tiên cafe bột được đặt vào bình lọc, được đặt trên một cái bình lọc đựng đá .

Coffee grounds are first put into a filter, which is placed over an ice-filled serving pot .

EVBNews

Ngoài ra, trong hòm còn có một cái bình đựng bánh ma-na.

Also, a jar of manna was kept inside it.

jw2019

Một cái bình để đi tiểu.

A literal pot to piss in.

OpenSubtitles2018. v3

Tức là, ông ấy phải tạo ra 2 cái bình hoàn toàn giống nhau.

So he’s having to arrive at two exactly matched vases of this kind.

ted2019

Tôi bị nhốt trong 1 cái bình suốt 10 năm qua.

I’ve been stuck in an urn for the last 10 years.

OpenSubtitles2018. v3

Lòng tin tưởng giống như một cái bình quý, dễ vỡ nhưng khó hàn gắn.

Like a precious vase, trust is easy to smash but difficult to mend.

jw2019

Họ lấy cây lao và cái bình nước của Sau-lơ ngay bên cạnh đầu ông.

They pick up Saul’s spear and his water jug, which is lying right beside Saul’s head.

jw2019

Vụ nổ sẽ làm nơi này tan chảy thành một cái bình khổng lồ bằng đồng.

The blast will fuse this place into one big, solid, copper pot.

OpenSubtitles2018. v3

Cái bình và thân thể anh là của tôi theo đúng lẽ.

This pitcher and your body are mine by right.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy là cái bình trống rỗng!

She’s the empty vase!

OpenSubtitles2018. v3

Những cái bình đựng đầy thứ này.

The amphoras are full of them.

OpenSubtitles2018. v3

Và cuối cùng tôi đã hiểu cáibình thường” gắn nhiều với sự kì vọng

And I’ve come to understand thatnormal” has a lot to do with expectations.

ted2019

Anh phác họa đơn sơ một cái bình.

He drew a simple sketch of a vase.

LDS

Cây lao và cái bình nước của vua đâu rồi?’

Where are his spear and his water jug?’

jw2019

Xin lỗi về cái bình của cô.

Sorry about your urn.

OpenSubtitles2018. v3

YooJung, nếu tớ thắng tớ sẽ lấy cái bình cổ ở triển lãm của cậu hôm trước.

Yi Jung, you, if I win, then I get that traditional pot from your last show .

QED

Tôi nhớ có cái bình hoa trong phòng ăn đó.

I think there’s a vase in the dining room.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.