cách thức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cách thức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là cách thức mà họ phải đồng tâm đoàn kết.

That is how their hearts become knit together.

LDS

Các chương 4–5 chỉ dẫn tường tận cách thức chính xác làm lễ Tiệc Thánh.

Chapters 4–5 detail the exact mode of administering the sacrament.

LDS

Mà đó là khoa học về cách thức thông tin được lan truyền.

It’s the science of how information spreads.

ted2019

Cũng trong cùng cách thức này, tôi xin được nói về một đề tài tế nhị hơn.

In this same vein may I address an even more sensitive subject .

LDS

Không phải các phương pháp phù hợp với cách thức của chúng ta, phải không?

Not methods that fit into our curriculum, though, are they ?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là vì cô ta hiểu rõ cách thức của mọi chuyện ở đây.

That’s because she understands the way things are.

OpenSubtitles2018. v3

Câu thánh thư này dạy chúng ta cách thức đọc Sách Mặc Môn.

This scripture teaches us how to read the Book of Mormon.

LDS

Cái đẹp là một cách thức tự nhiên của sự biểu diễn từ xa để lên tiếng nói.

Beauty is nature’s way of acting at a distance, so to speak.

ted2019

Sau đây là một số cách thức chúng ta có thể giúp họ:

The following are some of the ways we can help them:

LDS

Quyết định cách thức kết thúc bài học.

Decide how to conclude the lesson.

LDS

Nhưng cô chưa từng nhắc đến cách thức.

Yeah, you just never mentioned how.

OpenSubtitles2018. v3

Sau một vài ngày, 3 ngày, bạn có khuynh hướng nổi loạn theo nhiều cách thức vật lý.

After a couple of days, three days, you tend to rebel in a lot of physical ways.

QED

Cách thức này bắt đầu được áp dụng từ kỳ APhO thứ 10 tại Thái Lan.

It was first used on 10th APhO in Thailand.

WikiMatrix

Thứ hai là để đề nghị một cách thức tốt hơn.

The second is to suggest a better way.

LDS

Những nhà sản xuất cafe ở Kenya có một cách thức uống cafe rất đặc biệt .

Major coffee producer Kenya has long had a specialised way of drinking coffee .

EVBNews

Chiến lược cho thấy cách thức để đạt được một tầm nhìn.

A strategy shows how to achieve a vision.

Literature

15 Chúng ta cũng nên khiêm tốn trong cách thức mà mình chấp hành công việc.

15 We too should be modest in the manner in which we carry out our assignment.

jw2019

Cách thức chơi trò này…

The way to play this game…

QED

Các vị tiên tri và thánh thư dạy chúng ta cách thức để được như vậy.

The prophets and the scriptures teach us how.

LDS

Nhưng những gì tôi học hỏi được thì quan trọng nhiều hơn cách thức đóng tiền thập phân.

But what I learned was far more important than how to pay tithing.

LDS

Thiết kế phải trở thành một cách thức giống như vậy.

Design has to become that same way.

QED

Harvey, tôi sắp sửa vi phạm điều luật của phòng cảnh sát về các cách thức thẩm vấn.

Harvey, I’m about to violate departmental policy on interrogation techniques.

OpenSubtitles2018. v3

Chuẩn Bị Sẵn Bằng một Cách Thức Chưa Từng Có

Prepared in a Manner That Never Had Been Known

LDS

Đó không phải là cách thức làm việc, John à.

That’s not the way it works, John.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *