” Business Performance Là Gì, Business Performance Management (Bpm) Là Gì

” Business Performance Là Gì, Business Performance Management (Bpm) Là Gì
business performance.Organizations may apply analytics to business data to describe, predict, and improve

Bạn đang xem: Business performance là gì

Các tổ chức có thể áp dụng phân tích dữ liệu kinh doanh để mô tả, dự đoán và cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Nintendo”s business performance, which had been struggling for several years, soared upon the release of the Switch.
Hiệu suất kinh doanh của Nintendo, vốn đã phải vật lộn trong vài năm trước khi phát hành của Switch, đã tăng vọt khi phát hành.
Over the past year, you have been busy performing “faithful work” and “loving labor” in connection with Kingdom activities.
Năm vừa qua, anh chị đã bận rộn trong ‘công việc bởi đức tin’ và bỏ ra ‘công sức vì tình yêu thương’ để tham gia các hoạt động về Nước Trời.
Business licence: A state-issued licence that shows that you”re legally permitted to perform business operations.
Giấy phép kinh doanh: Giấy phép do chính phủ cấp cho thấy bạn được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.
There are several possible objectives: to conduct a company stock valuation and predict its probable price evolution; to make a projection on its business performance; to evaluate its management and make internal business decisions and/or to calculate its credit risk. to find out the intrinsic value of the share.
Có một số mục tiêu có thể: để tiến hành định giá cổ phiếu một công ty và dự đoán sự phát triển giá có thể xảy ra của nó, để làm một dự phóng về hiệu quả kinh doanh của nó, để đánh giá quản lý của nó và ra các quyết định kinh doanh nội bộ, để tính toán rủi ro tín dụng của nó.
Example: If your tool provides geographic location performance data aggregated across multiple platforms (for example, Yelp, Yahoo, Bing, etc.), it must also separately provide the Google My Business location performance report and its required fields.
Ví dụ: Nếu công cụ của bạn cung cấp dữ liệu hiệu suất theo vị trí địa lý được tổng hợp trên nhiều nền tảng (ví dụ: Yelp, Yahoo, Bing, v.v.), công cụ đó cũng phải cung cấp riêng báo cáo hiệu suất vị trí của Google Doanh nghiệp của tôi và các trường bắt buộc.
The administration of a business includes the performance or management of business operations and decision making, as well as the efficient organization of people and other resources, to direct activities towards common goals and objectives.
Quản trị kinh doanh bao gồm việc thực hiện hoặc quản lý hoạt động kinh doanh và ra quyết định cũng như tổ chức hiệu quả con người và các nguồn lực khác để chỉ đạo các hoạt động hướng tới các mục tiêu chung.
Supply Chain Management is an integrating function with primary responsibility for linking major business functions and business processes within and across companies into a cohesive and high-performing business model.
Quản trị chuỗi cung ứng là một chức năng tích hợp với trách nhiệm chính cho việc kết nối các chức năng kinh doanh chính và các quy trình kinh doanh trong các công ty thành một mô hình kinh doanh gắn kết và hiệu suất cao.
To make up the difference, FedEx Ground in Canada performs the business deliveries and residential deliveries.
Kaplan, R.; Norton, D. (1992): “The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance“, Harvard Business Review, Feb. 1992.
Kaplan, R.; Norton, D. (1992): “Thẻ điểm cân bằng – Các biện pháp thúc đẩy hiệu suất“, Tạp chí Harvard Business Review, tháng 2 năm 1992.
Understand how valuable different users are to your business based on lifetime performance across multiple sessions.
Hiểu những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất lâu dài qua nhiều phiên.

Các tổ chức có thể áp dụng phân tích dữ liệu kinh doanh để mô tả, dự đoán và cải thiệnNintendo”s, which had been struggling for several years, soared upon the release of the Switch.của Nintendo, vốn đã phải vật lộn trong vài năm trước khi phát hành của Switch, đã tăng vọt khi phát hành.Over the past year, you have been“faithful work” and “loving labor” in connection with Kingdom activities.Năm vừa qua, anh chị đãtrong ‘côngbởi đức tin’ và bỏ ra ‘công sức vì tình yêu thương’ để tham gia các hoạt động về Nước Trời.Business licence: A state-issued licence that shows that you”re legally permitted tooperations.Giấy phép kinh doanh: Giấy phép do chính phủ cấp cho thấy bạn được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.There are several possible objectives: to conduct a company stock valuation and predict its probable price evolution; to make a projection on its; to evaluate its management and make internal business decisions and/or to calculate its credit risk. to find out the intrinsic value of the share.Có một số mục tiêu có thể: để tiến hành định giá cổ phiếu một công ty và dự đoán sự phát triển giá có thể xảy ra của nó, để làm một dự phóng vềkinh doanh của nó, để đánh giá quản lý của nó và ra các quyết định kinh doanh nội bộ, để tính toán rủi ro tín dụng của nó.Example: If your tool provides geographic location performance data aggregated across multiple platforms (for example, Yelp, Yahoo, Bing, etc.), it must also separately provide the Google Mylocationreport and its required fields.Ví dụ: Nếu công cụ của bạn cung cấp dữ liệu hiệu suất theo vị trí địa lý được tổng hợp trên nhiều nền tảng (ví dụ: Yelp, Yahoo, Bing, v.v.), công cụ đó cũng phải cung cấp riêng báo cáo hiệu suất vị trí của Google Doanh nghiệp của tôi và các trường bắt buộc.The administration of aincludes theor management ofoperations and decision making, as well as the efficient organization of people and other resources, to direct activities towards common goals and objectives.Quản trịbao gồmhoặc quản lý hoạt độngvà ra quyết định cũng như tổ chức hiệu quả con người và các nguồn lực khác để chỉ đạo các hoạt động hướng tới các mục tiêu chung.Supply Chain Management is an integrating function with primary responsibility for linking major business functions and business processes within and across companies into a cohesive and high-model.Quản trị chuỗi cung ứng là một chức năng tích hợp với trách nhiệm chính cho việc kết nối các chức năng kinh doanh chính và các quy trình kinh doanh trong các công ty thành một mô hìnhgắn kết vàsuất cao.To make up the difference, FedEx Ground in Canadathedeliveries and residential deliveries.Kaplan, R.; Norton, D. (1992): “The Balanced Scorecard – Measures that Drive”, HarvardReview, Feb. 1992.Kaplan, R.; Norton, D. (1992): “Thẻ điểm cân bằng – Các biện pháp thúc đẩy”, Tạp chí HarvardReview, tháng 2 năm 1992.Understand how valuable different users are to yourbased on lifetimeacross multiple sessions.Hiểu những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất lâu dài qua nhiều phiên.

Xem thêm: Người Khởi Xướng Phong Trào Đông Du Khởi Xướng, Bôn Ba Những Ngày? Là Ai?

In summary, the purpose of budgeting tools: Tools provide a forecast of revenues and expenditures, that is, construct a model of how a business might perform financially if certain strategies, events and plans are carried out.
Tóm lại, mục đích của ngân sách là để: Cung cấp những dự đoán về các khoản thu và chi, có nghĩa là xây dựng một mô hình kinh doanh của chúng ta như thế nào để có thể thực hiện về tài chính, có nghĩa rằng nếu có chiến lược nhất định thì các sự kiện và kế hoạch được thực hiện.
Enterprise modeling – is the process of understanding an enterprise business and improving its performance through creation of enterprise models.
Mô hình hóa doanh nghiệp – là quá trình hiểu được một doanh nghiệp kinh doanh và cải thiện hiệu suất của nó thông qua việc tạo ra các mô hình doanh nghiệp.
The Lifetime Value report lets you understand how valuable different users are to your business based on lifetime performance.
Báo cáo Giá trị lâu dài giúp bạn hiểu được những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu quả lâu dài.
Get detailed information about messages exchanged between people and your business, track the performance of your extension, and optimise your ad”s performance by turning on message reporting.
Nhận thông tin chi tiết về tin nhắn được trao đổi giữa mọi người và doanh nghiệp của bạn, theo dõi hiệu quả hoạt động của tiện ích tin nhắn, cũng như tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách bật báo cáo tin nhắn.
To help you reach the people who matter most to your business, automated campaigns use performance data to aggressively seek conversions.
Để giúp bạn tiếp cận những đối tượng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, chiến dịch tự động sử dụng dữ liệu hiệu suất để tích cực tìm kiếm các lượt chuyển đổi.
In 2017, Hewson was listed at #35 on the Harvard Business Review “The Best-Performing CEOs in the World 2017″ list.
Năm 2017, Hewson đứng thứ #35 trong danh sách của Harvard Business Review “Những CEO thành công nhất thế giới năm 2017″.
Quality, Cost, Delivery(QCD) as used in lean manufacturing measures a businesses activity and develops Key performance indicators.
Chất lượng, Chi phí, Giao hàng(QCD) được sử dụng trong sản xuất lean, đánh giá hoạt động kinh doanh và phát triển Các chỉ số hoạt động chính.
If you manage a large number of locations with one account, then you can distribute the locations among multiple business accounts to improve performance.
Nếu quản lý một số lượng lớn địa điểm bằng một tài khoản, bạn có thể phân bổ các địa điểm vào nhiều tài khoản doanh nghiệp để cải thiện hiệu suất.
When the head of Crassus was brought to Orodes II, he, alongside Armenian king Artavasdes II, were busy watching a performance of The Bacchae by the playwright Euripides (c. 480–406 BC).
Khi đầu của Crassus đã được đem dâng cho Orodes II, ông ta cùng vua Armenia,Artavasdes II, lúc này đang bận xem một vở kịch thầy tế của thần Dionysius(vở kịch Bacchae) của nhà soạn kịch Euripides (khoảng 480-406 TCN).
For example, if an HR department was removed then basic employment functions and essential business processes cannot be performed which will affect the firm”s profit negatively.
Ví dụ: nếu một bộ phận nhân sự bị loại bỏ thì các chức năng việc làm cơ bản và các quy trình kinh doanh thiết yếu không thể được thực hiện sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.
In summary, the purpose of budgeting tools : Tools provide a forecast of revenues and expenditures, that is, construct a Mã Sản Phẩm of how amightfinancially if certain strategies, events and plans are carried out. Tóm lại, mục tiêu của ngân sách là để : Cung cấp những Dự kiến về những khoản thu và chi, có nghĩa là kiến thiết xây dựng một mô hìnhcủa tất cả chúng ta như thế nào để có thểvề kinh tế tài chính, có nghĩa rằng nếu có kế hoạch nhất định thì những sự kiện và kế hoạch được thực thi. Enterprise modeling – is the process of understanding an enterpriseand improving itsthrough creation of enterprise models. Mô hình hóa doanh nghiệp – là quy trình hiểu được một doanh nghiệpdoanh và cải thiệncủa nó trải qua việc tạo ra những quy mô doanh nghiệp. The Lifetime Value report lets you understand how valuable different users are to yourbased on lifetimeBáo cáo Giá trị lâu bền hơn giúp bạn hiểu được những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất cao vĩnh viễn. Get detailed information about messages exchanged between people and your, track theof your extension, and optimise your ad ” sby turning on message reporting. Nhận thông tin cụ thể về tin nhắn được trao đổi giữa mọi người và doanh nghiệp của bạn, theo dõi hiệu suất cao hoạt động giải trí của tiện ích tin nhắn, cũng như tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách bật báo cáo giải trình tin nhắn. To help you reach the people who matter most to your, automated campaigns usedata to aggressively seek conversions. Để giúp bạn tiếp cận những đối tượng người dùng quan trọng nhất so với doanh nghiệp, chiến dịch tự động hóa sử dụng tài liệu hiệu suất để tích cực tìm kiếm những lượt quy đổi. In 2017, Hewson was listed at # 35 on the HarvardReview ” The Best-CEOs in the World 2017 ” list. Năm 2017, Hewson đứng thứ # 35 trong list của HarvardReview ” Những CEO thànhnhất quốc tế năm 2017 “. Quality, Cost, Delivery ( QCD ) as used in lean manufacturing measures aactivity and develops Keyindicators. Chất lượng, giá thành, Giao hàng ( QCD ) được sử dụng trong sản xuất lean, nhìn nhận hoạt độngvà tăng trưởng Các chỉ sốđộng chính. If you manage a large number of locations with one account, then you can distribute the locations among multipleaccounts to improveNếu quản trị một số lượng lớn khu vực bằng một thông tin tài khoản, bạn hoàn toàn có thể phân chia những khu vực vào nhiều thông tin tài khoản doanh nghiệp để cải tổ hiệu suất. When the head of Crassus was brought to Orodes II, he, alongside Armenian king Artavasdes II, werewatching aof The Bacchae by the playwright Euripides ( c. 480 – 406 BC ). Khi đầu của Crassus đã được đem dâng cho Orodes II, ông ta cùng vua Armenia, Artavasdes II, lúc này đangxem mộtkịch thầy tế của thần Dionysius ( vở kịch Bacchae ) của nhà soạn kịch Euripides ( khoảng chừng 480 – 406 TCN ). For example, if an HR department was removed then basic employment functions and essentialprocesses cannot bewhich will affect the firm ” s profit negatively. Ví dụ : nếu một bộ phận nhân sự bị vô hiệu thì những tính năng việc làm cơ bản và những quy trìnhthiết yếu không hề đượcsẽ tác động ảnh hưởng xấu đi đến doanh thu của công ty .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *