Cách sử dụng both/both of, neither/neither of, either/either of trong tiếng Anh

Cách sử dụng both/both of, neither/neither of, either/either of trong tiếng Anh

Cách sử dụng both/both of, neither/neither of, either/either of trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng both / neither / either

    Chúng ta sử dụng both / neither / either với hai vật, sự việc, … Bạn có thể dùng các từ này cùng với danh từ (both books, neither books…) .

Ví dụ, bạn đang nói về việc đi ăn tiệm chiều nay. Có hai nhà hàng quán ăn mà bạn hoàn toàn có thể tới, bạn nói :
1. both = cả hai- Both restaurants are very good. ( không nói ” the both restaurants ” )( Cả hai nhà hàng quán ăn đều rất ngon. )2. neither = không cái nào- Neither restauranrs is expensive .( Không nhà hàng quán ăn nào đắt cả. )3. either = một trong hai, cái nào cũng được- We can go to either restaurant. I don’t mind .( Chúng ta hoàn toàn có thể tới nhà hàng quán ăn nào cũng được. Tôi không có quan điểm gì. )

Quảng cáo

B. Cách sử dụng Both of… / neither of… / either of…

    Khi bạn sử dụng both / neither / either + of, bạn luôn luôn cần thêm the… / these / those… / my / your / his / Tom’s…. Bạn không thể nói “both of restaurant“. Bạn phải nói “both of the restaurants”, “both of those restaurants” …:

Ví dụ:

– Both of these restaurants are very good .( Cả hai nhà hàng quán ăn này đều rất ngon. )- Neither of the restaurants we went to was ( or were ) expensive .( Không có cái nào trong số hai nhà hàng quán ăn mà tất cả chúng ta đã tới là đắt cả. )- I haven’t been to either of those restaurants. ( = I haven’t been to one or the other )( Tôi chưa tới nơi nào trong số hai nhà hàng quán ăn đó. )

Bạn không cần thêm of sau both. Vì thế bạn có thể nói:

– Both my parents are from London. hoặc Both of my parents …( Hai cha mẹ tôi đều là người London. )

Chúng ta có thể sử dụng both of / neither of / either of + us / you / them:

– ( talking to two people ) Can either of you speak Spanish ?( ( nói với hai người ) Một trong hai bạn nói được tiếng Tây Ban Nha chứ ? )- I asked two people the way to the station but either of them knew .( Tôi hỏi hai người đường đến sân vận động nhưng cả hai đều không biết. )

Chúng ta cần sử dụng both of trước us/you/them (of là cần phải có) :

– Both of us were very tired. ( không nói ‘ Both us were … ‘ )( Cả hai chúng tôi đều rất mệt. )

Sau neither of… động từ có thể chia ở số ít hay số nhiều đều được:

– Neither of the children wants ( hay want ) to go to bed .( Không đứa nào trong bọn trẻ muốn đi ngủ cả. )

C. Khi sử dụng both / neither / either đứng một mình

    Bạn cũng có thể sử dụng both / neither / either đứng một mình.

Ví dụ:

– I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I like both. ( hoặc I like both of them )( Tôi đã không hề quyết định hành động mua cái nào trong hai cái áo đó. Tôi thích cả hai. )- ” Is your friend British or American ? ” ” Neither. She’s Autralian. “( ” Bạn của anh là người Anh hay Mỹ ? ” ” Đều không phải. Cô ấy là người Úc. ” )- ” Do you want tea or coffee ? ” ” Either. I don’t mind. “( ” Anh muốn trà hay cafe ? ” ” Thứ nào cũng được. Tôi không bận tâm. ” )

Quảng cáo

D. Cách sử dụng both…and, neither…nor, either…or

both…and neither…nor… either…or…
– Both Ann and Tom were late .( Cả Ann và Tom đều đến muộn. ) – Neither Liz nor Robin came to the party .( Cả Liz và Robin đều không đến dự tiệc. )- She said she would contact me but she neither wrote nor phoned .( Cô ấy nói sẽ liên hệ với tôi nhưng cô ấy đã không viết thư cũng chẳng gọi điện thoại cảm ứng. ) – I’m not sure where he’s from. He’s either Spanish or Italian .( Tôi không chắc anh ấy người nước nào. Có thể anh ấy là người Tây Ban Nha hoặc người Ý. )- Either you apoplogise or I’ll never speak to you again .( Hoặc là anh xin lỗi hoặc là tôi sẽ không khi nào trò chuyện với anh nữa. )

E. So sánh either/neither/both và any/none/all

Dưới đây là các ví dụ để so sánh either / neither / both (hai thứ) và any / none / all (nhiều hơn hai).

  • either / neither / both

    – There are two good hotels in the town. You can stay at either of them .( Có hai khách sạn tốt trong thị xã. Anh hoàn toàn có thể ở cái nào cũng được. )- We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full .( Chúng tôi đã tới hai khách sạn. Không cái nào trong hai cái còn phòng cả. )( Cả hai đều đã kín người. )

  • any / none / all

    – There are many good hotels in the town. You can stay at any of them .( Có nhiều khách sạn tốt trong thị xã. Anh hoàn toàn có thể ở bất kỳ cái nào trong số chúng. )- We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full .( Chúng tôi đã đến nhiều khách sạn. Không cái nào trong số chúng còn phòng cả. Tất cả đã kín người. )

Bài tập Both, both of, neither, neither of, either, either of

Để làm bài tập Both, both of, neither, neither of, either, either of, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Both, both of, neither, neither of, either, either of.

Các loạt bài khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile …. mới nhất của chúng tôi .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.