bởi vì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bởi vì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giống như một hạt với khối lượng, bởi vì bạn kết nối, tương tác, với trường tuyết Higgs.

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

QED

Bởi vì, thật sự không có bất kỳ nguồn giấy thài nào ở ngôi làng.

As it turns out, there actually wasn’t any waste paper in this village.

QED

Tốt hơn nên bắt đầu có lý lẽ đi bởi vì anh sắp đặt toàn bộ chuyện này.

Well, it had better begin making sense because you organized this whole thing.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì đó là cộng đồng khiến bạn tin rằng mọi thứ đều có thể.

Because this is the group of people that inspires possibility.

ted2019

bởi vì họ tham vọng làm cái thiện, họ không có nhu cầu tự tôn.

And because they’re ambitious for a greater good, they feel no need to inflate their own egos.

ted2019

Họ gửi cho bạn ở đây bởi vì bạn đã nói những gì bạn muốn nói.

They sent you here because you said what you wanted to say.

QED

Bởi vì tôi thích thấy cái mặt của Martin… nếu hắn thấy chúng ta cùng nhau bây giờ.

Because I’d like to see Martin’s face if he saw us together now.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì tôi không thể hình dung ra chuyện đi chơi đâu đó mà không có chồng tôi.

Because seeing anything without my husband, I can’t even imagine that.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì cô đã thấy trong mắt hắn à?

Because you saw it in his eyes?

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì cậu lo lắng cho mình hả?

Because you were worried?

QED

, bởi vì trong đó có sẵn sự cách mạng trung thực và duy nhất.

, because in that lies the only true revolution.

Literature

Đặc biệt nếu bạn là tôi, bởi vì bệnh Alzheimer thường có tính di truyền trong gia đình.

Especially if you’re me,’cause Alzheimer’s tends to run in families.

QED

Bởi vì quyển nhật ký kia là vợ anh ta tự chế ra.

Because Mrs. Wu fabricated the diary.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thể chấp nhận điều đó bởi vì anh là thứ rác rưởi.

You can’t admit it because you’re a piece of garbage.

OpenSubtitles2018. v3

Và không có gì phải tranh cãi, bởi vì nó thực sự là có tính thúc đẩy.

And there was no argument, because it’s incentive.

ted2019

Bởi vì tôi cảm thấy tôi nói sự thật.

I feel I speak the truth.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì tôi nghĩ tôi biết cô là ai.

Because I think I know who you are.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì đây là việc tôi làm.

Because this is what I do.

ted2019

Bởi vì đó là tất cả những gì tôi thích tất cả cả thể loại ở một nơi

Because it’s all of these things that I love all kind of in one place.

ted2019

Xương bị đốt cháy bởi vì sức nóng.

My bones burn from the heat.

jw2019

bởi vì chẳng khi nào có mặt ở nhà.

And you weren’t there, cause you never there.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xin phép được bắt đầu bằng câu hỏi cuối bởi vì nó dễ hơn.

Let me start by the last one, because it is easy.

worldbank.org

Bởi vì chính tôi cũng là một người trong bọn họ.

Because I was one of them myself.

OpenSubtitles2018. v3

Tốt, bởi vì tao đã bỏ quên ống hút cần sa ở nhà rồi.

Oh, good,’cause I left my roach clip at home.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì tôi là người giỏi hơn

Because they are good.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *