bình chữa cháy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bình chữa cháy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi chèn cửa hầm bằng một hộp ký gửi an toàn và bình chữa cháy.

I propped open the vault door with a safety deposit box and fire extinguisher.

OpenSubtitles2018. v3

Trước khi tu sửa ống nước, chúng ta phải thêm số lượng bình chữa cháy

Before the problem is fixed we have to add more fire extinguishers

OpenSubtitles2018. v3

Chộp mấy bình chữa cháy!

Grab one of these extinguishers!

OpenSubtitles2018. v3

“Chuyện gì xảy ra nếu bình chữa cháy trên xe lãnh đạo cấp cao phát nổ?”.

” What Happens If You Stick Your Head in a Particle Accelerator ? ” .

WikiMatrix

Bốn bình chữa cháy 9 kg Halon được cài đặt ngay phía sau ghế của lái xe.

Four 9 kg Halon fire extinguisher bottles are installed on the right behind the driver’s station.

WikiMatrix

Em đoán ta nên ăn trộm vài bình chữa cháy ở trường.

Guess we’d better steal some fire extinguishers from the school, then.

OpenSubtitles2018. v3

Đằng sau con, lấy bình chữa cháy

Behind you, the extinguisher.

OpenSubtitles2018. v3

Thay vào đó, cháy dầu phải được chữa với một bình chữa cháy hoặc cách ly không khí.

Instead, oil fires must be extinguished with a non-water fire extinguisher or by smothering.

WikiMatrix

Pinkus, Trong xe jeep của Grozny có một cái bình chữa cháy.

Pinkus, in Grozny’s jeep there’s a fire extinguisher.

OpenSubtitles2018. v3

Người chơi cũng có thể sử dụng một số vũ khí cơ hội, chẳng hạn như bình chữa cháy.

The player can also make use of several weapons of opportunity, such as fire extinguishers.

WikiMatrix

Thêm một bình chữa cháy 2,5 kg Halon cũng được để trên mặt trước của xe ngay dưới pháo chính.

An extra 2.5 kg Halon fire extinguisher is stored on the floor beneath the main gun.

WikiMatrix

Bình chữa cháy sẽ tự động kích hoạt nếu một miếng vải dễ cháy đặt gần cổng bắt đầu cháy.

The extinguishers automatically trigger if a piece of flammable fabric placed near the gate starts to burn.

WikiMatrix

Phản ứng này là cơ sở của một bình chữa cháy ban đầu được phát minh bởi Aleksandr Loran năm 1904.

This reaction was the basis of an early fire extinguisher invented by Aleksandr Loran in 1904.

WikiMatrix

Không có họng nước cho một vòi nữa, và những người đàn ông cố xối ướt nhà cô bằng những bình chữa cháy cầm tay.

There was no hydrant for another hose, and the men tried to soak her house with hand extinguishers.

Literature

– phải làm gì trong trường hợp có hỏa hoạn, bao gồm cả thông tin về nơi để các bình chữa cháy và máy dò lửa ở trong nhà

– what to do in the event of a fire, including information on where the fire extinguishers and the fire detectors are in the house

EVBNews

Trên mái có những cái tủ và những bình chữa cháy lớn có gắn bánh xe. Chúng tôi dùng các tủ và bình chữa cháy ấy, để chặn ở cửa.

There were wall lockers up on the roof and those big fire extinguishers with wheels so we tilted all those wall lockers and the fire extinguishers, put them against the door.

OpenSubtitles2018. v3

Bình chữa cháy là một thiết bị phòng cháy chữa cháy được sử dụng để dập tắt hoặc kiểm soát các đám cháy nhỏ, thường là trong tình huống khẩn cấp.

A fire extinguisher is an active fire protection device used to extinguish or control small fires, often in emergency situations.

WikiMatrix

Tôi nghĩ, Vâng, tôi không biết nếu bạn để ý, tôi là người ra ở bãi đậu xe tái tạo những khoảnh khắc tuyệt nhất ở Mỹ với bình chữa cháy.

It’s like, Yeah, I don’t know if you noticed, but I’m the guy out in the parking lot recreating one of America’s finest moments with fire extinguishers.

QED

Người phát ngôn Anders Osborne Tebei Li của ban điều hành nhà máy nói : hỏa hoạn phát ra ở phòng turbine tổ máy số 2, nguyên nhân được cho là rò rỉ dầu, nhân viên nhà máy dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy cầm tay .

Operator of a nuclear power plant spokesman Anders Osborne Tebei Li said the fire occurred in the Unit 2 turbine housing, it is believed caused by a leak, plant personnel have been extinguished with portable fire extinguishers .

EVBNews

Các công cụ khí nén cầm tay và các máy nhỏ, chẳng hạn như trong Chiến tranh Robot và các ứng dụng cá nhân khác thường được cung cấp bởi carbon dioxit nén, bởi vì các thùng chứa được thiết kế để chứa nó như bình soda và bình chữa cháy có sẵn, và sự thay đổi pha giữa chất lỏng và khí làm cho có thể có được một lượng lớn khí nén từ bình chứa nhẹ hơn không khí nén đòi hỏi.

Portable pneumatic tools and small vehicles, such as Robot Wars machines and other hobbyist applications are often powered by compressed carbon dioxide, because containers designed to hold it such as soda stream canisters and fire extinguishers are readily available, and the phase change between liquid and gas makes it possible to obtain a larger volume of compressed gas from a lighter container than compressed air requires.

WikiMatrix

Thật ra nó chỉ là một cái lon làm bằng thiếc và tôi tái tạo lại cách thức phóng tàu với bình chữa cháy, lửa, tôi có sáp mà tôi đã ném ở phía trước của các ống kính để trông giống như đá đông lạnh, và như vậy nếu bạn tin bất kỳ những thứ mà tôi vừa cho bạn xem, những gì bạn đã phản ứng với, những cảm giác bạn có là hoàn toàn giả tạo, và tôi thấy điều này cực kỳ hấp dẫn.

Basically it’s a tin can, and I’m basically recreating the launch with fire extinguishers, fire, I have wax that I threw in front of the lens to look like ice, and so basically if you believed any of the stuff that I just showed you, what you were reacting to, what you’re emoting to, is something that’s a total falsehood, and I found that really kind of fascinating.

QED

Cả hai hãng đĩa đều là công ty con của Warner Music Group, khiến một nhà phê bình từng nói album đã cho thấy “cách công nghiệp âm nhạc chữa cháy vào đầu thế kỉ 21″.

Both record labels are subsidiaries of Warner Music Group, leading one critic to say the album showed “how screwed up the music business is in the early twenty-first century.”

WikiMatrix

Tuy nhiên, các Ressha cháy sử dụng bình chữa của mình để tạo ra một cầu vồng, hút sự chú ý của tất cả các trẻ em trong vùng lân cận và tạo cảm hứng cho trí tưởng tượng của họ, cho phép phải để hoàn thành cây cầu Bây giờ với một con đường trở về không gian mở, Lady nhờ Quyền và vay ông năm Safari Ressha, mà ToQgers sử dụng để đánh bại Đếm Nair và Hound Shadow.

However, the Fire Ressha uses its extinguisher to create a rainbow, drawing the attention of all the children in the vicinity and inspiring their Imagination, allowing Right to complete the bridge Now with a way back to space opened, Lady thanks Right and lends him the five Safari Ressha, which the ToQgers use to defeat Count Nair and Hound Shadow.

WikiMatrix

Ý tưởng tổ chức bình chọn “Nhân vật của năm” cũng là một nỗ lực nhằm “chữa cháy” cho sai lầm của tạp chí này, khi không đưa Charles Lindbergh lên trang bìa dù ông đã thực hiện được chuyến bay lịch sử xuyên Đại Tây Dương vào đầu năm 1927.

The idea was also an attempt to remedy the editorial embarrassment earlier that year of not having aviator Charles Lindbergh on its cover following his historic trans-Atlantic flight.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.