bây giờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bây giờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một lời khen, và bây giờ cậu đang xuống dốc.

One compliment, and now you’re coasting.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, tôi bây giờ có thể thực sự đọc lần đầu tiên trong đời.

I mean, I can actually now for the first time in my life read.

ted2019

Bây giờ chúng ta lo xong chuyện học hành rồi.

After we get all this stuff, we go over to Maxwell Street… to get hot dogs from those Polish people here.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ em xuống dưới

I’m going down now.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ chỉ còn sáu.

Now he has only six.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ chúng ta bị săn đuổi trên đất của mình

We are hunted now in our own land.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cụ đâu có ở đây bây giờ.

But he’s not here now.

OpenSubtitles2018. v3

Triển khai cách ly và kiểm dịch ngay bây giờ.

Implement quarantine procedures now.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ lui lại để cho tôi thở!

Now stand back and let me breathe!

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một bí mật mà tôi chưa thể chia sẻ bây giờ.

That’s a secret I can’t really share with you right now.

OpenSubtitles2018. v3

The Dòng F bây giờ đã có và $ 1.000 cho cấu hình cơ bản .

The F Series is now available and fetches $ 1000 for the basic configuration .

EVBNews

Bởi vì tôi thích thấy cái mặt của Martin… nếu hắn thấy chúng ta cùng nhau bây giờ.

Because I’d like to see Martin’s face if he saw us together now.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, đến lượt cậu tin tưởng mình.

Now, it’s your turn to trust me.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ trong trang này, màu trắng là viên phấn và viên phấn này lấy từ biển ấm.

Now, in this slide the white is chalk, and this chalk was deposited in a warm ocean.

ted2019

Bây giờ tôi nói lời chia tay đây.

I have to say goodbye now.

QED

Nó có vẻ khá phức tạp bây giờ.

So it might seem a little bit daunting now.

QED

Nào, bây giờ thì trừ đi 11.

Now, subtract eleven.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn xem, có 3 lý do Tại sao Trung Đông có sự “ổn định” như bây giờ

Look, there are three reasons why the Middle East has had stability such as it is.

ted2019

Bây giờ chúng cũng bắt bả luôn.

Now they’ve got her, too.

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao theo cậu ta được bây giờ?

How are we gonna get him now?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn về làng ngay bây giờ.

I want to go village right now.

OpenSubtitles2018. v3

Tao nghĩ cả bây giờ nữa mày cũng đang giả bộ.

I think that you are bluffing right now .

OpenSubtitles2018. v3

Aurelio nói không phải thế nhưng anh thêm: “Nhưng bây giờ tôi sẽ học với họ!”

Aurelio denied this but added, “Now I will!”

jw2019

Bây giờ tôi khá thoải mái trong việc quyết định mình sẽ làm gì.

I was pretty much free to decide what I did.

Literature

Thế nhưng bây giờ nó không còn nằm trong cánh đồng ngô nữa.

But it was no longer in the cornfield.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.