ban thường vụ in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

ban thường vụ in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Trước khi ly hôn con làm bên ban Thường Vụ phải không?

Before the divorce I do not not the Standing Committee ?

QED

Ngày 7 tháng 2 năm 1928, Lý trở thành ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng Quân sự.

On 7 February 1928, Li was made a member of the standing committee of the Military Affairs Commission.

WikiMatrix

Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ.

Standing Committee members cannot simultaneously be members of the Government.

WikiMatrix

Những trường hợp cần thiết thì xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.

However, when possible, decisions would normally be announced ahead of dissolution.

WikiMatrix

Hoạt động khoa học của SCAR do Ban Thường vụ khoa học điều hành.

The scientific business of SCAR is conducted by its Standing Scientific Groups.

WikiMatrix

Ban Thường vụ thường có năm người.

It typically had about five on hand.

WikiMatrix

Kể từ khi ông rời Ban Thường vụ năm 1997, không có nhà lãnh đạo quân sự nào khác có tên trong Ban này.

Since he left the Standing Committee in 1997, no other military leader has sat on the committee.

WikiMatrix

Hiến pháp mới giảm bớt số lượng phó chủ tịch nước từ 6 xuống 2, nên Lý từ chức và sang giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện.

The new constitution reduced the number of vice-chairmen from six to two, so Li gave up his post and became a vice Vice Chair of the NPC Standing Committee.

WikiMatrix

Tuy nhiên, cuộc tranh luận về Luật Sở hữu đã kéo dài tới 9 năm, qua 7 lần xem xét lại tại Ủy ban Thường vụ và làm nóng cuộc tranh luận trên toàn quốc.

However, the debate of the Property Law has spanned nine years, receiving a record seven reviews at the NPC Standing Committee and stirring hot debates across the country.

WikiMatrix

Ông là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XII, tương đương Chủ tịch Quốc hội ở các quốc gia khác từ năm 2013 đến năm 2018.

He served as the Chairman of the Standing Committee of the 12th National People’s Congress, roughly the equivalent of a speaker of parliament in other countries between 2013 and 2018.

WikiMatrix

Tại các phiên họp toàn thể của Nhân Đại hoặc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại để xem xét việc ban hành luật, phần lớn các nội dung chủ yếu của dự thảo luật thường được đồng ý.

By the time the full NPC or NPCSC meets to consider the legislation, the major substantive elements of the draft legislation have largely been agreed to .

WikiMatrix

Trong những năm sau, ông được bầu làm Tỉnh trưởng Hồ Nam dù không phải cộng sản vào năm 1952, và Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Toàn quốc từ năm 1954 tới khi mất.

In the following years, he was elected non-communist governor of Hunan in 1952, and a vice-chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress from 1954 till his death.

WikiMatrix

Trên thực tế tất cả các quyền lực thuộc về Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Campuchia, các thành viên trong số đó bao gồm Tổng Bí thư Thủ tướng Pol Pot, Phó Tổng Bí thư Nuon Chea và bảy người khác.

In actual fact, all power belonged to the Standing Committee of CPK, the membership of which comprised the Secretary and Prime Minister Pol Pot, his Deputy Secretary Nuon Chea and seven others.

WikiMatrix

Nhiếp Bích Sơ giữ chức vụ Thị trưởng của thành phố Thiên Tân từ tháng 10 năm 1989 đến tháng 6 năm 1993 và Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thiên Tân từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1998.

Nie served as mayor of Tianjin from October 1989 to June 1993 and Chairman of Tianjin People’s Congress from June 1993 to May 1998 .

WikiMatrix

Ông cũng là Tổng Thư ký Uỷ ban Thường vụ đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPCSC) khóa 6 và trở thành Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPCSC) khóa thứ 7 và thứ 8.

He was also the Secretary-General of the 6th National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) and became the vicechairman of the 7th and 8th NPCSC.

WikiMatrix

Hiến pháp quy định một Hội đồng đại biểu Nhân dân Kampuchea (KPRA) được bầu bằng cách bỏ phiếu kín trong cuộc tổng tuyển cử trực tiếp và một Ủy ban Thường vụ Nhà nước được lựa chọn và bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.

The Constitution provided for a Kampuchean People’s Representative Assembly (KPRA) to be elected by secret ballot in direct general elections and a State Praesidium to be selected and appointed every five years by the KPRA.

WikiMatrix

Ví dụ ở Việt Nam, khi Lê Duẩn lãnh đạo đất nước, quyền hạn đã được phân phối từ văn phòng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản và chia sẻ với Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị trong khi vẫn giữ lại một người cai trị.

In Vietnam, when the country was ruled by Lê Duẩn, collective leadership involved powers being distributed from the office of General Secretary of the Communist Party and shared with the Politburo Standing Committee while still retaining one ruler.

WikiMatrix

Lãnh đạo tập thể ở Trung Quốc thường được xem là đã bắt đầu với Đặng Tiểu Bình trong những năm 1970, những người đã cố gắng khuyến khích Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị thống trị bằng sự đồng thuận để ngăn chặn chủ nghĩa độc tài cai trị Maoist.

Collective leadership in China is generally considered to have begun with Deng Xiaoping in the 1970s, who tried to encourage the Politburo Standing Committee to rule by consensus in order to prevent the authoritarianism of Maoist rule.

WikiMatrix

Từ năm 2007 đến năm 2012, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (PSC), hội đồng lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của Đảng.

Between 2007 and 2012, He was a member of the Politburo Standing Committee (PSC), China’s highest ruling council, and the Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection, the party’s anti-corruption agency.

WikiMatrix

Hội đồng do một Tổng thống lãnh đạo với 2 Phó Tổng thống, cùng với thư ký và thư ký trợ lý, họ thành lập Ban Giám đốc Hội đồng, và khi được nghỉ hai lần một năm, họ lãnh đạo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cùng với 28 nghị sĩ khác.

The Assembly is led by a President with 2 Vice Presidents, and together with a secretary and an assistant secretary, they form the Assembly Directorial Board, and when it is on recess twice a year, they lead a Standing Commission of the National Assembly together with 28 other MPs .

WikiMatrix

Khi bắt đầu cuộc Cách mạng Văn hóa, trong một cuộc cải tổ quyền lực trung ương của Đảng tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Uỷ ban Trung ương CPC lần thứ 8 vào tháng 8 năm 1966,Lý Phú Xuân được bầu vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hàng đầu.

At the start of the Cultural Revolution, during a reshuffle of the Party’s central authority at the 11th Plenary Session of the 8th CPC Central Committee in August 1966, Li Fuchun was elected to the top Politburo Standing Committee.

WikiMatrix

Năm 1954, Trung Quốc đã thông qua một hiến pháp mới tại Đại hội Nhân dân Quốc gia đầu tiên (NPC); tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội, ông được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một chức vụ ông giữ cho đến khi NPC lần thứ hai vào năm 1959.

In 1954, China adopted a new constitution at the first National People’s Congress (NPC); at the Congress’s first session, he was elected chairman of the Congress’s Standing Committee, a position he held until the second NPC in 1959.

WikiMatrix

Đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương luôn là một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là các cơ quan ra quyết định cao nhất và có quyền lực lớn de facto ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

The office holders are always a thành viên of the Central Politburo or the Politburo Standing Committee which are the de facto highest and powerful decision-making bodies in People’s Republic of China .

WikiMatrix

The Washington Post báo cáo rằng các nguồn thông tin chỉ ra không phải tất cả các thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị đều đồng ý với Giang rằng Pháp Luân Công cần phải bị tiêu diệt, nhưng James Tong cho thấy là không có phản đối mạnh mẽ từ Bộ Chính trị đối với quyết định của Giang.

The Washington Post reported that sources indicated not all of the standing committee of the Politburo shared Jiang’s view that Falun Gong should be eradicated, but James Tong suggests there was not substantial resistance from the Politburo.

WikiMatrix

Ông là một người chồng cũ của Giang Thanh, người sau này kết hôn với Mao Trạch Đông, và cha của Du Cường Thanh, một nhân viên tình báo hàng đầu Trung Quốc đã đào tẩu sang Hoa Kỳ năm 1985, và Du Chính Thanh, ủy viên đứng thứ 4 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.

He was an ex-husband of Jiang Qing, who later married Mao Zedong, and the father of Yu Qiangsheng, a top Chinese intelligence officer who defected to the United States in 1985, and Yu Zhengsheng, the fourth-ranked member of the 18th Politburo Standing Committee.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *