bán kính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bán kính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chắc phải xa hơn bán kính này.

So it must be beyond that radius.

OpenSubtitles2018. v3

Loại này dùng để tạo khung và đường bán kính của mạng nhện, và dây kéo bảo vệ.

This is the silk that’s used to make the frame and radii of an orb web, and also the safety trailing dragline .

QED

Tội phạm được đánh dấu vị trí trong vòng bán kính 45 dặm.

Registered offenders located within A 45 – mile radius .

OpenSubtitles2018. v3

Vị trí này có thể giúp điện thoại luôn mở khóa trong bán kính lên tới 80 mét.

It can keep your phone unlocked within a radius of up to 80 meters.

support.google

Anh không biết nhiều việc trong bán kính này thì hắn muốn chỗ nào hơn.

I’m not seeing much inside this radius that he’d like better.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là Henschel L 801, một thiết kế bán kính kép vốn rất dễ hư hỏng.

This was the Henschel L 801, a double radius design which proved susceptible to failure.

WikiMatrix

Nếu là 4 thì chúng mọc đối (dọc theo cùng một bán kính như) lá đài.

If 4, they are opposite (along the same radii as) the sepals.

WikiMatrix

Không một ngọn đèn điện nào cháy trong vòng bán kính 30 dặm.

Not one single electric light on in a 30mile radius.

OpenSubtitles2018. v3

Bán kính của Wolf 359 là khoảng 16% bán kính của Mặt trời, hay khoảng 110.000 km.

The radius of Wolf 359 is an estimated 16% of the Sun’s radius, or about 110,000 km.

WikiMatrix

Có năm nhà hàng Nga nằm trong bán kính đi bộ xung quanh nhà anh.

There’s five Russian restaurants in walking distance of your apartment.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta Cần khóa đường trong Vòng bán kính 3 dãy nhà.

We need to shut down every street in a three block radius .

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một bán kính ảo, không có thật; hố đen không có kích cỡ.

This is a virtual radius, not reality; the black hole has no size.

ted2019

Các quan sát giao thoa cung cấp một bán kính khoảng 173% của Mặt trời.

Interferometric observations give a radius that is about 173% that of the Sun.

WikiMatrix

Tôi đã xem băng giao thông trong bán kính năm dãy nhà, như cô yêu cầu.

I pulled footage from a five block radius, like you asked .

OpenSubtitles2018. v3

Bán kính của trái đất bởi một chút.

Earth’s radius by slightly.

QED

Ta cũng sẽ cần 1 danh sách tội phạm tình dục bị ghi danh trong bán kính 20 dặm.

We’re also going to need a list of registered sex offenders in a 20mile radius.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩa là Hankel phải ở trong vòng bán kính 17 dặm của hiện trường.

That means hankel has to be within a 17mile radius of the crime scene.

OpenSubtitles2018. v3

Thì đường cong bán kính của các bức tường khoảng 4m.

Well the radius curvature of these walls is nearly four metres.

OpenSubtitles2018. v3

Thiết bị giám sát GSM, Phát âm thanh và videoHD, hoạt động với bán kính 60 feet.

GSM surveillance devices, real time HD audio and video with an IR range of 60 feet.

OpenSubtitles2018. v3

Trong vòng bán kính 100 km.

Within a radius of 100 km that we receive.

OpenSubtitles2018. v3

Cấu trúc CsCl được tham chiếu vì Cs+ có bán kính ion là 174 pm và Cl− 181 pm.

The CsCl structure is preferred because Cs+ has an ionic radius of 174 pm and Cl− 181 pm.

WikiMatrix

Bán kính của lõi ngoài là khoảng một nửa bán kính của Trái đất.

The radius of the outer core is about half of the radius of the Earth.

WikiMatrix

Vật thể càng nhỏ thì bán kính hấp dẫn càng nhỏ.

Smaller objects have smaller Schwarzschild radii.

ted2019

Bán kính chính (x

Major radius (x

KDE40. 1

Như thế, bây giờ chúng ta đã biết bán kính hấp dẫn là gì.

So, now we know what a Schwarzschild radius is.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *