bán buôn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bán buôn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng $5.40 đến 7.44 mỗi tháng.

The wholesale cost in the developing world is about $5.40 to 7.44 per month.

WikiMatrix

Giá bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 6,60 USD cho một ống hít 200 liều.

The wholesale price in the developing world is about 6.60 USD for a 200 dose inhaler.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 3,27 đến 9,15 USD mỗi tháng.

The wholesale cost in the developing world is about US$3.27 to 9.15 per month.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 638,54 USD cho một lọ.

The wholesale cost in the developing world is about US$638.54 per vial.

WikiMatrix

Thị trường bán buônbán lẻ lớn nhất ở Hàn Quốc, chợ Dongdaemun, nằm ở Seoul.

The largest wholesale and retail market in South Korea, the Dongdaemun Market, is located in Seoul.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn tính đến năm 2018 là khoảng 9 USD mỗi ngày.

In the United States the wholesale costs as of 2018 is about US$9 per day.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng US $ 1,12 đến 5,80 một liều.

The wholesale cost in the developing world is about US$1.12 to 5.80 a dose.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn tại Hoa Kỳ, tính đến năm 2017, là khoảng 14,86 USD mỗi ngày.

The wholesale cost in the United States, as of 2017, is about 14.86 USD per day.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 0,58 đến 12,28 USD cho một tháng.

The wholesale cost in the developing world is about 0.58 to 12.28 USD per month.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 66 USD mỗi tháng.

The wholesale cost in the developing world is about US$66 per month.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn của một liều là 247,32 USD.

In the United States the wholesale cost of a dose is US$247.32.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 15,53 USD đến 87,37 USD / lọ 80 mg.

The wholesale cost in the developing world is about US$15.53 to US$87.37 per 80 mg vial.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn là khoảng 14,13 USD mỗi ngày kể từ năm 2016.

In the United States the wholesale cost is about $14.13 per day as of 2016.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 1.386,49 đến 19.162,50 USD một năm.

The wholesale cost in the developing world is about 1,386.49 to 19,162.50 USD a year.

WikiMatrix

Giao dịch bán buôn thường được thực hiện trong decatherms (Dth), nghìn decatherms (MDth), hoặc triệu decatherms (MMDth).

Wholesale transactions are generally done in decatherms (Dth), thousand decatherms (MDth), or million decatherms (MMDth).

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 3,65 đến 14,30 USD/1 g lọ.

The wholesale cost in the developing world is about US$3.65–14.30 per 1 g vial.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 1,61 đến 4,88 USD/chai 10 ml.

The wholesale cost in the developing world is about US$1.61–4.88 per 10 ml bottle.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 6,25 đến 8,98 USD một liều.

The wholesale cost in the developing world is about 6.25 to 8.98 USD a dose.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 1,50 đến 7,40 USD/lít dung dịch 2%.

The wholesale cost in the developing world is about US$1.50–7.40 per liter of 2% solution.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 12,68 đến 60 USD mỗi ngày.

The wholesale cost in the developing world is about US$12.68 to $60 per day.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, chi phí bán buôn tính đến năm 2017 là từ 2,32 đến 3,15 đô la Mỹ mỗi ngày.

In the United States the wholesale cost as of 2017 is between US$2.32 and US$3.15 per day.

WikiMatrix

Nó liên quan đến việc thu hồi sản phẩm từ các trung tâm phân phối và bán buôn“.

It involves recovery of the product from distribution centres and wholesalers“.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 5,94 USD đến 24,12 USD/tháng.

The wholesale cost in the developing world is about $5.94 to $24.12 USD per month.

WikiMatrix

Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển khoảng 2,70 đến 7,32 USD một tháng.

The wholesale cost in the developing world is about US$2.70 to 7.32 a month.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, tính đến năm 2017, chi phí bán buôn của một ống hít là khoảng 30 USD.

In the United States, as of 2017, the wholesale cost of an inhaler is about 30 USD.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *