bài tiểu luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bài tiểu luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

6 Bài tiểu luận xuất sắc.

Lahe Atalad 6.

WikiMatrix

Anna đang viết bài tiểu luận

Anna writing her essay

jw2019

Các bạn sẽ viết một bài tiểu luận về đề tài:

You’ll write an essay about:

OpenSubtitles2018. v3

Và một số bài tiểu luận cũng đăng trên tạp chí này.

Some questions are also published in the magazine.

WikiMatrix

Sảnh vô dụng: Các bài tiểu luận sưu tầm.

The Hall of Uselessness: Collected Essays.

WikiMatrix

Em đã viết một bài tiểu luận có tựa đề: “Sự tiến hóa: Hãy xem xét bằng chứng”.

She wrote an essay entitled “Evolution: Consider the Evidence.”

jw2019

Như A.E. Housman đã viết trong bài tiểu luận trứ danh của ổng:

As A.E. Housman wrote in his celebrated essay,

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc thi này dành cho các bài tiểu luận của học sinh trung học về di sản của Winton.

The contest is for essays by high school students about Winton’s legacy.

WikiMatrix

Anthony Bogues (chủ biên.), After Man, Hướng tới con người: Những bài tiểu luận phê bình về Sylvia Wynter, 2006.

Anthony Bogues (ed.), After Man, Towards the Human: Critical Essays on Sylvia Wynter, 2006.

WikiMatrix

Vì những người như em mà cô phải cố ngồi chấm bài tiểu luận quay cóp của Sandra Lovell.

It’s because of people like you that I plough through illiterate essays by Sandra Lovell about her pony.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, khi các học sinh phải viết bài tiểu luận, Maiola chọn đề tài giáo lý Chúa Ba Ngôi.

Later, when the students were assigned to write essays, Maiola chose the subject of the Trinity.

jw2019

Mỗi bài tiểu luận trong phần viết phân tích đều được chấm trên 1 thang điểm từ 0 (tối thiểu) đến 6 (tối đa).

The analytical writing assessment is graded on a scale of 0 (minimum) to 6 (maximum) in half-point intervals.

WikiMatrix

Giáo viên của em rất ấn tượng và đã trao tặng Anna phần thưởng cho bài tiểu luận thuyết phục nhất.

Her teacher was impressed and gave Anna the award for the most persuasive essay.

jw2019

Alexander Pope, trong bài thơ đầy soi dẫn của mình “Essay on Man” (Bài Tiểu Luận về Con Người), đã nói:

Alexander Pope, in his inspired “Essay on Man,” declared:

LDS

Về chính trị, những bài tiểu luận đưa ra một thuyết bảo thủ tự nhiên nơi người có khát vọng thống trị.

The politics of the Essays preach a conserva tism natural in one who is the aspired to rule.

Literature

Nhiều bài tiểu luận của bà đã được xuất bản trong các tạp chí định kỳ như Libertad, Nuestra Voz and Trabajo.

Many of her essays were published in periodicals such as Libertad, Nuestra Voz and Trabajo.

WikiMatrix

Ông gởi bài Tiểu luận đến một vài bạn hữu ở Jena và nhờ in nơi nhà in Đại học ở đấy.

He sent the essay to some friends at Jena, and through them had it published by the press of the university there.

Literature

Họ có thể lên Internet tải các bài tiểu luận, đáp án cho bài tập ở nhà và chia sẻ với người khác.

They can download term papers and answers for their homework from the Internet and share them with others.

jw2019

Một trong số các bài tiểu luận xuất hiện trong Australian Made: Australian Breeds Feature, được xuất bản riêng tư, vào giữa năm 1990.

One of several essays appearing in Australian Made: Australian Breeds Feature, privately published, mid-1990.

WikiMatrix

Để tôn vinh Halloween, bài tiểu luận hôm nay sẽ phân tích trích dẫn từ chương 4 trong ” Vượt ngoài cái thiện và ác “:

In honor of Halloween, your in-class essay today will analyze this quote from chapter four of Beyond Good and Evil:

OpenSubtitles2018. v3

Tác phẩm cổ điển An Essay on Man (Bài Tiểu Luận về Con Người) của Alexander Pope thật đáng để áp dụng nơi đây:

How applicable is Alexander Pope’s classic, An Essay on Man:

LDS

Lời tuyên án nói rằng bản cáo trạng dựa trên những lời buộc tội trong “bài tiểu luận của tác giả Hy Lạp Helladius”.

The verdict mentioned that the indictment was based on the charges contained “in the essay published by the Greek author Helladius.”

jw2019

Các bài tiểu luận của cô từng xuất hiện trên The New York Times và nhiều tạp chí như Nigerian Telegraph và African Hadithi.

Her essays have appeared in The New York Times and various magazines including the Nigerian Telegraph and African Hadithi.

WikiMatrix

Bài tiểu luận nói: “Bạo lực được xem là chính đáng, thông thường và không tránh được—giải pháp rõ ràng nhất cho vấn đề”.

Instead, states the essay, “the violence was simply presented as justifiable, natural and inevitable —the most obvious way to solve the problem.”

jw2019

Cô ấy chọn Nhân Chứng Giê-hô-va, và đặt tựa đề cho bài tiểu luận của mình là: “Tôi đến thăm Phòng Nước Trời”.

She chose Jehovah’s Witnesses, and she entitled her essay “My Visit to the Kingdom Hall.”

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.