bài học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bài học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bài Học 11, “Nồng ấm và diễn cảm”, sẽ bàn thêm về điều này.

More will be said about this in Study 11, “Warmth and Feeling.”

jw2019

Tôi đã nghiên cứu Hê La Man 1–2 và hoàn tất bài học này (vào ngày).

I have studied Helaman 1–2 and completed this lesson on (date).

LDS

Bài Học 5: Quyền Tự Quyết

Lesson 5: Agency

LDS

Và điều này đưa ta trở lại với bài học về xe jitney.

And so it goes back to the lesson of the jitney.

ted2019

Một bài học từ Luật Pháp

A Lesson From the Law

jw2019

Tôi đã học Mô Si A 15–17 và hoàn tất bài học này vào (ngày).

I have studied Mosiah 15–17 and completed this lesson on (date).

LDS

□ Vài bài học nào được dạy dỗ tốt nhất qua gương của cha mẹ?

□ What are some lessons that are best taught by parental example?

jw2019

Đó là bài học số 6.

That’s lesson number six.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một bài học cho chúng ta, dù chúng ta không ở dưới Luật pháp Môi-se.

(Leviticus 19:33, 34; Deuteronomy 1:16; 10:12-19) This provides a lesson for us, even though we are not under the Law.

jw2019

Ngày 5: Bài Học 142 Mặc Môn 9

Day 5: Lesson 142 Mormon 9

LDS

Mong sao chúng ta rút tỉa bài học lịch sử và “không thuộc về thế-gian”.

May we learn from history and remain “no part of the world.”

jw2019

Tôi cho đó là bài học đáng để dạy.

I thought that would be a good lesson to teach.

OpenSubtitles2018. v3

“Các bài học từ Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su”: (10 phút)

Lessons Learned From Jesus’ Sermon on the Mount”: (10 min.)

jw2019

Cô ta đã có một bài học về cách thế giới hoạt động.

She got a tough lesson in the way the world works.

OpenSubtitles2018. v3

Alba giành được giải thưởng lớn và bắt đầu học những bài học đầu tiên về diễn xuất.

Alba won the grand prize, and took her first acting lessons.

WikiMatrix

Nhân tiện, bạn có nhớ phần giới thiệu của bài học này không?

By the way, did you notice the introduction to this lesson?

QED

Bài học này đã thành công qua cách Tucker và Rahman giải quyết vấn đề.

earlier lessons in how Tucker and Rahman handled the dispute.

Literature

Trường hợp của Phi-e-rơ có thể dạy cho chúng ta một bài học quan trọng.

Peter’s example can teach us a vital lesson.

jw2019

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

And what lesson might this contain for you or for some young friend?

jw2019

Mới một phút trước đây anh muốn dạy cho tôi một bài học.

A moment ago, you mentioned teaching me a lesson.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chàng này sẽ nhận được bài học đích đáng.

Tough guy’s going to learn a lesson.

OpenSubtitles2018. v3

Để kết thúc bài học này, hãy đọc lời hứa của Chủ Tịch Gordon B.

To conclude this lesson, read President Gordon B.

LDS

Áp dụng bài học ngày nay

Applying the Lesson Today

jw2019

Cô sẽ dạy bài học cuối cùng rất quan trọng.

I’m going to give you one final, very important lesson.

OpenSubtitles2018. v3

• Eusebius là ai và chúng ta rút được bài học nào qua đời sống của ông?

• Who was Eusebius, and what lesson can we learn from his life?

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.