” At This Point Là Gì – At Some Point Nghĩa Là Gì

” At This Point Là Gì – At Some Point Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vnggroup.com.vn.

Bạn đang xem: At this point là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

< + question word > It was so confusing that eventually it got to the point where no one knew what was going on.
I said I”d tell her the bad news, but when it came to the point (= when I had to do it), I couldn”t.

Xem thêm:

Thêm các ví dụ What”s the point of that?There”s no point in going if Maggie isn”t going to be there.
He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).
a socket to which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to supply it with electricity or a radio, television, or other signal:
a place on a railway track where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved to allow a train to change from one track to another:
The point is that on weekends and late at night there should always be someone on duty to deal with emergencies.
no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you”ve already made up your mind.

Xem thêm:

get to/reach a/the point It”s taken us years to get to the point where we”re making a reasonable profit.
*
*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

< + question word > It was so confusing that eventually it got to the point where no one knew what was going on.I said I”d tell her the bad news, but when it came to the point (= when I had to do it), I couldn”t.Xem thêm: Con Đuông Dừa Ăn Đuông Dừa Có Tác Dụng Gì ? Có Tốt Không? Tốt Cho Sinh Lý Đàn Ông Thêm các ví dụ What”s the point of that?There”s no point in going if Maggie isn”t going to be there.He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).a socket to which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to supply it with electricity or a radio, television, or other signal:a place on a railway track where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved to allow a train to change from one track to another:that on weekends and late at night there should always be someone on duty to deal with emergencies.no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you”ve already made up your mind.Xem thêm: Đất Đỏ Nên Trồng Cây Gì Và Các Cây Trồng Phù Hợp Trên Đất Đỏ get to/reach a/the point It”s taken us years to get to the point where we”re making a reasonable profit.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng ViệtEnglish (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語{{#verifyErrors}}

{{message}}

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.