at that time trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

at that time trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

At that time, we lived with Heavenly Father as His spirit children.

Vào lúc đó, chúng ta đã sống với Cha Thiên Thượng với tư cách là con cái linh hồn của Ngài.

LDS

At that time, the trading post would’ve been just along this park, right?

Vào thời điểm đó, các giao dịch bài sẽ đã được chỉ dọc công viên này, phải không?

OpenSubtitles2018. v3

At that time there was a “we” and “them.”

Ở thời điểm đó, vẫn còn khái niệm “chúng ta” và “họ”.

ted2019

(b) What warning and encouragement do we find in Jehovah’s handling of matters at that time?

b) Cách thức Đức Giê-hô-va đối phó tình thế lúc đó cho chúng ta lời cảnh cáo và khuyến khích nào?

jw2019

At that time the rulers of the land had to keep their brains and their thought very clear.

Vào thời điểm đó người cai trị mảnh đất này phải giữ cho bộ não của họ và tư tưởng của họ rất minh bạch.

Literature

But then when I discovered the situation in my country, at that time there was so much corruption.

Nhưng rồi khi tôi khám phá ra thực trạng ở đất nước mình, vào lúc đó đã có quá nhiều tham nhũng.

ted2019

At that time, there were only 1,124 Witnesses in Japan.

Lúc bấy giờ chỉ có 1.124 Nhân Chứng ở Nhật.

jw2019

At that time, Ninoy’s passport had expired and the renewal had been denied.

Đương thời, hộ chiếu của Ninoy đã hết hạn và việc thay mới bị bác bỏ.

WikiMatrix

At that time the Soviet government was split on the issue.

Ở thời điểm đó chính phủ Xô viết đang chia rẽ về vấn đề này.

WikiMatrix

At that time Mom and Dad were newlyweds and living in a tent in Arizona.

Lúc đó cha mẹ mới lấy nhau và sống trong một túp lều ở Arizona.

jw2019

At that time, many spirit-anointed Christians served in the congregation.

Thời ấy có rất nhiều tín đồ Đấng Christ được xức dầu phục vụ tại hội thánh đó.

jw2019

+ At that time the Caʹnaan·ites were in the land.

+ Bấy giờ, dân Ca-na-an đang sống trong xứ.

jw2019

“You had no reason to notice her particularly at that time, did you?”

“Ông không có lý do gì phải chú ý đặc biệt đến cô ta lúc ấy phải không?”

Literature

At that time, the gods of this system of things will be seen to be valueless.

Vào lúc đó, các thần tượng của hệ thống mọi sự này sẽ chứng tỏ là vô giá trị.

jw2019

It represented a major technical achievement at that time.

Nó đại diện cho một thành tựu kỹ thuật chính vào thời điểm đó.

WikiMatrix

First of all, I was embarrassed because I had not read the novel “Dune” at that time.

Mới đầu, tôi rất lúng túng vì tôi khi ấy tôi chưa đọc cuốn “Dune” đó.

ted2019

(b) How will God’s servants react at that time?

(b) Tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ phản ứng thế nào vào thời điểm đó?

jw2019

At that time, they apparently dwelt in the basin of the Main, to the south of the Chatti.

Vào thời điểm đó họ dường như sống trong lưu vực lòng chảo của sông Main, về phía nam của người Chatti.

WikiMatrix

At that time, he became the Christ, or Messiah.

Lúc đó, Chúa Giê-su trở thành Đấng Christ hay Đấng Mê-si, tức Đấng Được Xức Dầu.

jw2019

At that time, therefore, Jesus said to them outspokenly: ‘Lazarus has died.’”

Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ-tường cùng môn-đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi”.

jw2019

We can allude to our previous visit and then build on what was said at that time.

Chúng ta có thể nhắc lại những gì chúng ta đã nói trong lần viếng thăm kỳ trước và rồi dựa theo đó để tiếp tục.

jw2019

In 2004, an estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected at that time.

Vào năm 2004, khoảng một phần ba diện tích tất cả các khu rừng sương mù trên trái đất được bảo vệ.

WikiMatrix

But there were not millions who embraced God’s provisions for life at that time.

Nhưng lúc ấy không có hàng triệu người nắm lấy sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để ban sự sống.

jw2019

At that time, Cao Cao believed in justice, ideals and loyalty to the Han throne

Lúc đó Tào Tháo thích chính nghĩa, là người có lý tưởng… đới với Hán thất trung thành.

OpenSubtitles2018. v3

At that time he was an atheist and believed in the theory of evolution.

Lúc đó, anh là người vô thần và tin nơi thuyết tiến hóa.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.