as regards trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

as regards trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

(John 17:14) In part, this requires that we remain neutral as regards the world’s political affairs.

Muốn thế thì chúng ta phải giữ sự trung lập đối với các tranh chấp chính trị của thế gian.

jw2019

In what ways has Christ refined his followers as regards morals?

Đấng Ki-tô tinh luyện các môn đồ về đạo đức qua những cách nào?

jw2019

As regards motives, he did not trouble about them; motives are always to be found.

Còn về các động cơ thì ông chẳng quan tâm: thế nào mà chẳng tìm ra được động cơ.

Literature

As regards the people who are knowing their God, they will prevail.” —DANIEL 11:32.

“Dân-sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh-mẽ mà làm” (ĐA-NI-ÊN 11:32).

jw2019

As regards wisdom, how can we fittingly pray?

Chúng ta phải cầu-nguyện gì liênquan đến sự khôn-ngoan?

jw2019

How could greed be a problem as regards sexual pleasure?

Về sự khoái lạc của tình dục, làm thế nào sự ham muốn quá độ có thể là một vấn đề?

jw2019

What position will Jehovah’s Witnesses continue to maintain as regards moral standards and the Christian brotherhood?

Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp tục giữ lập trường nào về tiêu chuẩn luân lý và đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ?

jw2019

Such men are completely corrupted in mind, disapproved as regards the faith.

Tâm trí họ hoàn toàn bị bại hoại, họ không được Đức Chúa Trời chấp nhận vì không sống theo đức tin.

jw2019

As regards his weapons,… he has absolutely no idea.

Nói về vũ khí của hắn, ổng hoàn toàn không biết gì.

OpenSubtitles2018. v3

What ironic situation has existed during the 20th century as regards war and peace?

Về vấn đề chiến tranh và hòa bình, tình trạng nghịch lý nào đã hiện hữu trong thế kỷ 20?

jw2019

□ How do Jehovah’s people differ from the world as regards objectives?

□ Dân sự của Đức Giê-hô-va có những mục tiêu khác người thếgian như thế nào?

jw2019

As regards judgment, what will Jehovah do?

Nói về sự đoán xét, Đức Giê-hô-va sẽ làm gì?

jw2019

As regards organization, what do we learn from the book of Exodus?

Khi đọc sách Xuất Êdíp-tô Ký chúng ta biết đến điều gì liên-quan đến vấn-đề tổ-chức?

jw2019

+ 13 As regards the wheels, I heard a voice that called to them, “Wheelwork!”

+ 13 Về các bánh xe, tôi nghe tiếng gọi chúng: “Hỡi các bánh xe đang quay, hãy đi!”.

jw2019

Then I can tell the cardinal, as regards this woman. . .”

Vậy tôi có thể nói với Giáo chủ, đối với mụ đàn bà này… Ngài cứ yên tâm. – Thế thôi ư?

Literature

As regards the people who are knowing their God, they will prevail and act effectively.

“Nhưng dânsự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh-mẽ [chiến thắng, NW] mà làm.

jw2019

First, as regards usefulness, older people continue to perform useful services.

Thứ nhất, là sự hữu dụng người già tiếp tục thực hiện những công việc quan trọng.

ted2019

As regards the wicked, they will be cut off from the very earth.”

Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất”.

jw2019

What responsibility do elders, as well as all other members of the congregation, have as regards confidential matters?

Trưởng lão cũng như mọi người trong hội thánh có trách nhiệm nào liên quan đến những điều bí mật?

jw2019

With what problem as regards self-control are we born?

Chúng ta sinh ra với vấn đề khó khăn nào trong việc tự chủ?

jw2019

What other pitfalls may arise as regards our prayers, and what doubtless is one reason for these pitfalls?

Có những cạm bẫy gì khác và chắc như đinh một nguyên do là gì ?

jw2019

As regards truth, what is required of us?

Về lẽ thật, điều gì đòi hỏi nơi chúng ta?

jw2019

14. (a) As regards sexual relations, what laws must we obey to make God happy?

14. a) Chúng ta phải vâng theo những luật pháp nào về sự giao hợp để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời?

jw2019

As regards the wicked, they will be cut off from the very earth.”

Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó ” .

jw2019

(Psalm 51:2, 3) To sin is to miss the mark as regards Jehovah’s standards.

Phạm tội là làm trật mục tiêu, không theo tiêu chuẩn của Đức Giêhô-va.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *