anytime trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

anytime trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Sheriff Wade he could close you down anytime.

Cảnh sát trưởng Wade ổng có thể đóng cửa anh bất cứ lúc nào.

OpenSubtitles2018. v3

Anytime.

Lúc nào cũng được.

OpenSubtitles2018. v3

Jarvis, anytime now.

Jarvis, đến lúc rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Who do you think you are that you can come in anytime when you please?

Cô nghĩ mình là ai mà muốn vào đây là vào vậy hả ?

QED

I’ll let him have the key to your cell anytime he wants it.

Tôi sẽ cho hắn mượn chìa khóa xà-lim mỗi khi hắn cần.

OpenSubtitles2018. v3

The demon could’ve escaped anytime.

Quỷ dữ có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.

OpenSubtitles2018. v3

I guess that’s not a mistake you’ll be needing to make again anytime soon, is it?

Đây không phải loại lỗi lầm … cần tái phạm, phải không ?

OpenSubtitles2018. v3

Anytime.

Không có gì.

OpenSubtitles2018. v3

Snowstorms, sometimes mixed with ice and rain, can disrupt work and travel schedules, while accumulating snow can fall anytime from late-October until mid-April.

Bão tuyết, nhiều lúc kèm với ngừng hoạt động và mưa, hoàn toàn có thể phá hỏng lịch trình thao tác và lữ hành, tuyết rơi thành đống hoàn toàn có thể Open từ tháng 11 đến giữa tháng 4 .

WikiMatrix

Generally speaking, the campaign updates anytime the user arrives at your site via a search engine, referring website, or campaign-tagged URL.

Nói chung, chiến dịch update bất kể khi nào người dùng truy vấn vào website của bạn trải qua công cụ tìm kiếm, website trình làng hoặc URL được gắn thẻ chiến dịch .

support.google

(Indeed, because of our position on blood, it is the course of wisdom to alert our elders anytime we have to go to a health care facility.)

(Thật ra, vì lập trường của chúng ta về máu, chúng ta nên báo cho các trưởng lão biết trước bất cứ khi nào chúng ta phải đi đến một cơ quan y tế).

jw2019

And anytime I would get a letter from my son, it was like a ray of light in the darkest place you can imagine.

mỗi khi nhận thư con trai, nó giống như là một tia sáng chiếu rọi vào nơi tăm tối nhất.

ted2019

You can turn the setting OFF during set up, or you can follow these instructions to turn it ON/OFF anytime.

Bạn hoàn toàn có thể TẮT thiết lập này trong khi thiết lập hoặc bạn hoàn toàn có thể triển khai theo những hướng dẫn sau để BẬT / TẮT thiết lập này bất kể khi nào .

support.google

8 Similarly, anytime an event is recorded more than once in a book, it is taken as proof of more than one writer at work, even though ancient Semitic literature has other similar examples of repetition.

8 Tương tự như vậy, mỗi lần có biến cố gì ghi hai lần trở lên trong sách, họ cho đó là bằng cớ có hơn một người viết, mặc dù các tác phẩm văn chương Semitic cổ xưa cũng có những lần lặp lại giống như vậy.

jw2019

The answer is, ” Anytime! ”

Câu trả lời là, ” Bất kỳ lúc nào! “

OpenSubtitles2018. v3

Now anytime anybody wants 400, we just say, ” Let’s Ross it! ”

Và giờ thì mỗi khi ai đó cần 400, chúng tôi chỉ nói, ” Ross nó lên nào! “

OpenSubtitles2018. v3

Only in this way, in the future, we will achieve the dreams of the mouse: that we can tweet anytime, anywhere, without fear.

Chỉ có như thế này, trong tương lai, chúng ta mới có thể biến giấc mơ của chuột thành hiện thực: có thể tweet ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, không còn sợ hãi.

ted2019

If none of these options were available, Anytime Upgrade provided an option for a user to purchase a DVD online and have it delivered by mail.

Nếu không có sẵn các lựa chọn trên, Anytime Upgrade cho phép người dùng mua một đĩa DVD trực tuyến và chuyển tới qua bưu điện.

WikiMatrix

Anytime, Bill.

Luôn luôn sẵn sàng, Bill.

OpenSubtitles2018. v3

Schools of thought : My kids won’t be on Facebook anytime soon

Suy nghĩ của nhà trường : học sinh nên sớm không được sử dụng Facebook .

EVBNews

Anytime You Need a Friend” is a mid-tempo song which draws influence from pop, R&B and gospel musical genres.

Anytime You Need a Friend” là một bài hát có nhịp độ ở mức trung bình với ảnh hưởng từ nhạc pop, R&B và gospel.

WikiMatrix

Anytime You Need A Friend” won a BMI Pop Award and an ASCAP Pop Music Award for the Songwriter Award in 1995.

Anytime You Need A Friend” đã thắng một giải Pop của BMI và một giải ASCAP cho nhà viết nhạc ở hạng mục giải thưởng nhạc Pop vào năm 1995.

WikiMatrix

Anytime, anywhere, we can enlarge our knowledge, strengthen our faith and testimony, protect our families, and lead them safely home.

Bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đều có thể mở mang kiến thức, củng cố đức tin và chứng ngôn, bảo vệ gia đình của mình, và hướng dẫn họ trở về nhà an toàn.

LDS

Now, the Panic Monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there’s danger of public embarrassment, a career disaster or some other scary consequence.

Con quái vật này thường ngủ suốt, nhưng nó thình lình thức dậy vào lúc công việc hết thời hạn hay là lúc có nguy cơ bị bẽ mặt, một nguy hiểm nghề nghiệp hay một hệ quả đáng sợ.

ted2019

Anytime.

Bất cứ lúc nào.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *