any trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

any trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Not that they were any good, but they were there.

Không phải chúng ngon, mà vì chúng luôn có sẵn .

ted2019

As it turns out, there actually wasn’t any waste paper in this village.

Bởi vì, thật sự không có bất kỳ nguồn giấy thài nào ở ngôi làng.

QED

Provider of any and all entertainments and diversions.

Người cung ứng toàn bộ những trò vui chơi … và tiêu khiển ở đây .

OpenSubtitles2018. v3

+ When Saul saw any strong or courageous man, he would recruit him into his service.

+ Khi Sau-lơ thấy bất kỳ ai mạnh mẽ hay can đảm, ông liền chiêu mộ để phục vụ mình.

jw2019

Any luck with the rehab contact?

Có may mắn với liên lạc trại cai nghiện không?

OpenSubtitles2018. v3

Some oppose any restrictions on pornography or dangerous drugs.

Một số người phản đối bất cứ sự hạn chế nào về hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm.

LDS

When you’re trying data-driven attribution, or any new non-last-click attribution model, it’s recommended that you test the model first and see how it affects your return on investment.

Khi bạn đang định dùng thử mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu hoặc bất kỳ mô hình phân bổ mới nào không theo lần nhấp cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm mô hình đó trước tiên và xem nó ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của bạn như thế nào.

support.google

This strain of TB does not respond to any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.

Loại bệnh lao này không đáp ứng với bất kỳ loại thuốc nào hiện có ở Nam Phi để điều trị hàng 1 hoặc hàng 2.

WikiMatrix

In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”

Vì vậy, chắc chắn là Ma-ri không có người con nào khác”.

jw2019

They thus have great differentiation potential; theoretically, they could produce any cell within the human body (if reprogramming to pluripotency was “complete”).

Do đó chúng có khả năng biệt hoá rất cao; Về mặt lý thuyết, chúng có thể tạo ra bất kỳ tế bào nào trong cơ thể con người (nếu tế bào iPSC được tạo ra một cách “hoàn chỉnh”).

WikiMatrix

As with previous editions, no group had more than one team from any continental confederation with the exception of UEFA, which had at least one, but no more than two in a group.

Như với các lần trước đó, không có bảng có nhiều hơn một đội từ bất kỳ liên đoàn lục địa nào ngoại trừ của UEFA, mà phải có ít nhất một đội, nhưng không có nhiều hơn hai đội trong một bảng.

WikiMatrix

However, he believed in keeping the congregation clean from any person who willingly practiced sin.

Tuy nhiên, ông tin cần phải giữ cho hội thánh tinh khiết, không bị bất cứ kẻ nào cố ý thực hành tội lỗi làm ô uế.

jw2019

If you receive a suspicious email that asks you for personal or financial information, don’t reply or click on any links in the message.

Nếu bạn nhận được email đáng ngờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính thì đừng trả lời hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong thư.

support.google

Hoping to regain the trans-Danubian beachhead which Constantine had successfully established at Sucidava, Valens launched a raid into Gothic territory after crossing the Danube near Daphne around 30 May; they continued until September without any serious engagements.

Với hy vọng chiếm lại được vị trí đầu cầu vượt qua sông Danube mà Constantinus đã thiết lập thành công tại Sucidava,,Valens đã phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ của người Goth sau khi vượt qua sông Danube gần Daphne khoảng ngày 30 tháng 5, họ tiếp tục cho đến tháng chín mà không có bất kỳ cuộc giao tranh nghiêm trọng nàoÔng đã cố gắng một lần nữa trong năm 368 CN, và thiết lập căn cứ của mình tại Carsium, nhưng đã bị cản trở bởi một trận lụt trên sông Danube.

WikiMatrix

There are so many Masters in Dojo Street just ask any of them will do

Có rất nhiều sư phụ ở phố Võ Quán. Cứ hỏi # trong số họ đi là được thôi

opensubtitles2

Despite major signings, including Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey and Ray Wilkins, the team failed to achieve any significant results; they finished in the top two in 1979–80 and lost to Arsenal in the 1979 FA Cup Final.

Mặc dù mang về nhiều bản hợp đồng lớn như Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey và Ray Wilkins, đội vẫn không thể đạt được danh hiệu nào; họ về nhì ở mùa giải 1979–80 và để thua Arsenal trong trận chung kết Cúp FA 1979.

WikiMatrix

During the trial, one major problem was that the Japanese commanders did not pass down any formal written orders for the massacre.

Trong phiên tòa, một vấn đề lớn là các chỉ huy người Nhật không thông qua bất kỳ mệnh lệnh văn bản chính thức nào về tiến hành tàn sát.

WikiMatrix

“(Console) port” is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.

“(Console) port” là một trò chơi ban đầu được thực hiện cho một console (giống như Wii hay Xbox 360) trước khi một phiên bản giống hệt nhau được tạo ra có thể được chơi trên một máy tính cá nhân hoặc bất kỳ nền tảng console khác.

WikiMatrix

Don’t make any sudden moves.

Đừng cử động bất ngờ!

OpenSubtitles2018. v3

She would never participate in any endeavor that would take so much time away from her family.

Con bé sẽ không bao giờ tham gia vào bất kì nỗ lực nào lấy đi quá nhiều thời gian bên gia đình của con bé.

Literature

However, the realization that the human immunodeficiency virus (HIV) causes AIDS discredited any potential connection with ASF.

Tuy nhiên, việc khám phá ra rằng virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) gây ra bệnh AIDS đã phủ định bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào của AIDS với ASF.

WikiMatrix

If you are using a third party’s widget to enrich the experience of your site and engage users, check if it contains any links that you did not intend to place on your site along with the widget.

Nếu bạn đang sử dụng tiện ích con của bên thứ ba để làm phong phú thêm trải nghiệm trên trang web của mình và thu hút người dùng, hãy kiểm tra xem tiện ích có chứa bất kỳ liên kết nào mà bạn không định đặt trên trang web cùng với tiện ích hay không.

support.google

We won’t need any help from the Church.

Chúng tôi sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Giáo Hội.

LDS

And that’s better than any medication.

Và điều đó tốt hơn nhiều so với bất cứ viên thuốc nào.

OpenSubtitles2018. v3

It’s a wild card for disarming any reasonable criticism.

Nó là kí tự đại diện để làm nguôi giận bất lời chỉ trích hợp lý nào.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.