ánh sáng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ánh sáng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng có thể bị lúng túng vì ánh sáng đèn của các tòa nhà cao tầng.

As a result, they may become confused by bright lights on tall buildings.

jw2019

Là kiếm ánh sáng của cha cậu.

It’s your father’s lightsabre .

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi màn diễn bao gồm hiệu ứng ánh sáng bởi VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie và Cozer.

Each stage was accompanied with visual arts provided by VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie, and Cozer .

WikiMatrix

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Nguồn ánh sáng.

JEHOVAH is the Source of light.

jw2019

9 Ánh sáng người công chính chiếu rạng,*+

9 The light of the righteous shines brightly,*+

jw2019

Nhưng khi được cắt và đánh bóng, thì nó phản chiếu ánh sáng từ mọi mặt.

However, when cut and polished, they reflected light in all directions.

jw2019

Đó là lý do vì sao, với ánh sáng, đỏ cộng với xanh lá ra màu vàng.

That’s why, for light, red plus green equals yellow.

QED

Đau đầu, nhạy cảm với ánh sáng

Headaches, sensitivity to light

opensubtitles2

Ánh sáng nảy ra khỏi nó, và chúng ta có thể thấy nó.

Light bounces off it, and we can see it.

ted2019

Khoảng cách từ trái đất đến Omega Centauri ước khoảng 17.000 năm ánh sáng.

The distance from the earth to Omega Centauri is an estimated 17,000 light-years.

jw2019

Hãy ra khỏi góc tối và đến chỗ có ánh sáng.

Come out of the dark corner and into the light.

LDS

Ánh sáng.

The lights.

OpenSubtitles2018. v3

Dường như mọi ánh sáng đều vây xung quanh chị.

The bright sunlight seems to shine on you.

OpenSubtitles2018. v3

Ông thấy ánh sáng đó không?

You see that light?

OpenSubtitles2018. v3

Cũng thế, để các loài cây cỏ sinh sôi phát triển, cần có đủ ánh sáng.

Similarly, for the growth of vegetation, there must be sufficient light.

jw2019

Hãy để Chúa chiếu ánh sáng của ông ấy vào em.

Let the Lord shine his light upon you.

OpenSubtitles2018. v3

Trong “ngày” thứ nhất, mây bắt đầu tan nên ánh sáng xuyên qua bầu khí quyển.

(Job 38:9) During the first “day,” this barrier began to clear, allowing diffused light to penetrate the atmosphere.

jw2019

“Báo chí độc lập có thể giúp đưa ra ánh sáng những vụ việc dễ bị ỉm đi.”

“Independent journalism could help expose abuses that otherwise would be swept under the carpet.”

hrw.org

Chúng nhỏ hơn cả bước sóng ánh sáng

Gas, you can’t see that .

QED

Bạn phải tìm ra hướng đi nơi bạn tìm thấy ánh sáng, tìm ra cách thay đổi.

You have to find some vision where you see how hopeful it is, how it can be changed .

QED

Ánh sáng hoàn hảo”

“Perfect Light

jw2019

Có lẽ chỉ còn # căn vẫn còn ánh sáng

It will probably be the only one with the lights still on

opensubtitles2

Nhưng, dường như nguyên nhân cơ bản vẫn còn đó, vì người ta thích kính và ánh sáng.

But the basic problem likely will not go away, for people love lights and glass.

jw2019

Ánh sáng cho người công chính (11)

Light for the righteous (11)

jw2019

“Trong ánhsáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng”

“By Light From You We Can See Light”

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.