“Afraid” có những nghĩa gì?

“Afraid” có những nghĩa gì?
” Afraid ” có những nghĩa gì ?

Th. hai, 19/09/2011, 08 : 53

Lượt xem: 7735

Nghĩa thông dụng nhất của từ ‘afraid’ là nghĩa mà tôi vừa đưa ra trong ví dụ trên – đó là khi chúng ta muốn nói với ai đó một cách lịch sự một điều gì đó có thể khiến người kia buồn hay thất vọng hay khó chịu hoặc lo lắng.

Về mặt ngữ pháp thì chúng ta có thể nói:‘I’m afraid that there are at least seven ways HOẶC…‘I’m afraid there are at least seven ways’ – mà không cần dùng từ ‘that’.

Chúng ta thường nghe thấy từ ‘afraid’ với nghĩa này trong tiếng Anh nói – spoken English.

Một nghĩa thông dụng khác của ‘afraid’ là ‘to be frightened’ – sợ, lo sợ.

Nhưng cần chú ý là tính từ ‘afraid’ không thể dùng như bổ ngữ cho danh từ, tức là không bao giờ đứng trước danh từ trong tiếng Anh, vì thế chúng ta không thể nói về ‘an easily afraid person’. Afraid không được dùng như vậy trong tiếng Anh.

Mà thay vào đó chúng ta có thể nói :’He’s an easily frightened person’ hay đơn giản hơn chúng ta có: ‘He’s easily frightened.”He’s afraid of something’ – ví dụ : He’s afraid of spiders.’He’s afraid to do something’ – ví dụ: He’s afraid to ask for help. ‘He’s afraid of doing something’ – ví dụ: He’s afraid of flying.

Cách dùng ít thông dụng hơn của tính từ ‘afraid’ là khi nó được dùng thay vì nói ‘yes’ hay ‘no’.

‘Afraid’ + not… được dùng với nghĩa là ‘no’And ‘Afraid’ + so… được dùng với nghĩa là ‘yes’.

Đây là một ví dụ về cách dùng ‘afraid’ với nghĩa là ‘no’:A: Are you doing anything nice this weekend, Femi?F: I’m afraid not, I have to work – I need the money!

Hay khi một ai đó gọi điện thoại tới và người mà họ muốn nói chuyện với không có ở đó:A: Could I speak to Sun Chen please?B: I’m afraid not, he’s not available at the moment. Would you like to leave a message?

Còn đây là một ví dụ về cách dùng ‘afraid’ với nghĩa là ‘yes’:A: Are you leaving now, Yvonne?Y: I’m afraid so, I have to be home by 9 o’clock.

Tóm lại, chúng ta có thể dùng ‘afraid’ trong những cách thức sau đây:

Trước hết là để nói với ai một cách lịch sự và trang nhã một điều gì hoàn toàn có thể khiến họ tuyệt vọng .

Kế đến là nghĩa đơn giản: ‘frightened’ – sợ, lo sợ.

Thứ ba là để nói ‘yes’ khi chúng ta nói ‘I’m afraid so’ – và nói ‘no’ khi chúng ta nói ‘I’m afraid not’.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.