Acid-Test Ratio, Quick Ratio 2 là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Acid-Test Ratio, Quick Ratio 2 là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Acid-Test Ratio, Quick Ratio
Tiếng Việt Hệ Số Thanh Toán Nhanh
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Acid-Test Ratio, Quick Ratio là gì?

Một tỉ lệ chỉ ra liệu một công ty có đủ tài sản ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho đi hay không. Hệ số thanh toán nhanh được tính bằng cách lấy tổng các tài sản có tính thanh khoản cao nhất (tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, và khoản phải thu) chia cho tổng nợ ngắn hạn. Hàng tồn kho không được đưa vào công thức trên vì nó khó có thể chuyển ra tiền mặt một cách dễ dàng, các chi phí trả trước cũng không được đưa vào với lý do tương tự. Hệ số thanh toán nhanh là một hệ số khắt khe hơn nhiều so với tỉ lệ thanh toán ngay (current ratio) bởi vì nó đã loại trừ hàng tồn kho ra khỏi công thức tính toán. Công thức này được các nhà đầu tư sử dụng khá phổ biến.

  • Acid-Test Ratio, Quick Ratio là Hệ Số Thanh Toán Nhanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Acid-Test Ratio, Quick Ratio nghĩa là Hệ Số Thanh Toán Nhanh.

Hệ số này nói lên tình trạng tài chính ngắn hạn của một công ty có lành mạnh không. Nếu một công ty có hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1, nó sẽ không đủ khả năng thanh toánngay lập tức toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn và, cần phải rất cẩn trọng khi đầu tư vào những công ty như vậy. Phân tích sâu hơn nữa, nếu hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn hệ số thanh toán ngay rất nhiều chứng tỏ tài sản ngắn hạn phụ thuộc rất lớn vào hàng tồn kho, đây là một ví dụ của các công ty bán lẻ. Trong trường hợp này tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn là tương đối thấp. Ngoài ra cần phải so sánh hệ số thanh toán nhanh của năm nay so với năm trước để nhận diện xu hướng biến động, so sánh với hệ số của doanh nghiệp cùng ngành để đánh giá tương quan cạnh tranh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Hệ số này nói lên thực trạng kinh tế tài chính thời gian ngắn của một công ty có lành mạnh không. Nếu một công ty có thông số giao dịch thanh toán nhanh nhỏ hơn 1, nó sẽ không đủ năng lực thanh toánngay lập tức hàng loạt những khoản nợ thời gian ngắn và, cần phải rất thận trọng khi góp vốn đầu tư vào những công ty như vậy. Phân tích sâu hơn nữa, nếu thông số thanh toán giao dịch nhanh nhỏ hơn thông số giao dịch thanh toán ngay rất nhiều chứng tỏ gia tài thời gian ngắn phụ thuộc vào rất lớn vào hàng tồn dư, đây là một ví dụ của những công ty kinh doanh bán lẻ. Trong trường hợp này tính thanh toán của gia tài thời gian ngắn là tương đối thấp. Ngoài ra cần phải so sánh thông số giao dịch thanh toán nhanh của năm nay so với năm trước để nhận diện xu thế dịch chuyển, so sánh với thông số của doanh nghiệp cùng ngành để nhìn nhận đối sánh tương quan cạnh tranh đối đầu .

Danh sách các thuật ngữ liên quan Acid-Test Ratio, Quick Ratio

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Acid-Test Ratio, Quick Ratio là gì? (hay Hệ Số Thanh Toán Nhanh nghĩa là gì?) Định nghĩa Acid-Test Ratio, Quick Ratio là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acid-Test Ratio, Quick Ratio / Hệ Số Thanh Toán Nhanh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.