account name trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

account name trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Note: You can also use a different name on YouTube than your Google Account name.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình.

support.google

The account name is Nate foster, please.

Tên tài khoản là Nate Foster.

OpenSubtitles2018. v3

You can always navigate an account by clicking the account name in the Accounts column.

Bạn luôn có thể điều hướng một tài khoản bằng cách nhấp vào tên tài khoản trong cột Tài khoản.

support.google

Maru’s owner posts videos under the account name ‘mugumogu’.

Chủ sở hữu của Maru đăng video dưới tên tài khoản ‘Mugumogu’.

WikiMatrix

Keep in mind that users with access to managed accounts can also change the managed accountsnames.

Lưu ý rằng người dùng có quyền truy cập vào tài khoản được quản lý cũng có thể thay đổi tên tài khoản được quản lý.

support.google

You must enter a unique account name

Bạn phải nhập vào một tên tài khoản duy nhất

KDE40. 1

To change your account name or data-sharing settings:

Cách thay đổi tên tài khoản hoặc tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu của bạn:

support.google

To unlink a Campaign Manager from the container, click the external account name, then click Delete Link.

Để hủy liên kết Campaign Manager khỏi vùng chứa, hãy nhấp vào tên tài khoản bên ngoài, sau đó nhấp vào Xóa liên kết.

support.google

Change your manager account name

Đổi tên tài khoản người quản lý

support.google

A Twitter account named Euromaidan was created on the first day of the protests.

Một tài khoản ở Twitter với tên là Euromaidan đã được tạo ra ngay ngày đầu của những cuộc xuống đường..

WikiMatrix

The shorts were uploaded to YouTube under the joint account name of “monkeynuts1069”.

Những đoạn phim ngắn đó được tải lên Youtube với tài khoảntên “monkeynuts1069”.

WikiMatrix

You’ll see your account name under the “Owned by” column.

Bạn sẽ thấy tên tài khoản của mình trong cột “Chủ sở hữu”.

support.google

For example, you might have an Analytics account named My Personal Account for your personal web properties.

Ví dụ: Bạn có thể một tài khoản Analytics có tênTài khoản cá nhân của tôi cho thuộc tính web cá nhân.

support.google

This article shows you how to change account names in your manager account.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi tên tài khoản trong tài khoản người quản lý của mình.

support.google

The accountant’s name is Deacon?

kế toán tên Deacon?

OpenSubtitles2018. v3

The account name was changed to ‘Master’ on 30 December.

Tên tài khoản được thay đổi thành ‘Master’ vào ngày 30 tháng 12.

WikiMatrix

Click on the sub-account name to navigate to that account.

Hãy nhấp vào tên tài khoản phụ để chuyển đến tới tài khoản đó.

support.google

The cancelled accounts will appear with a red x next to the account name to indicate their cancelled status.

Các tài khoản đã hủy sẽ xuất hiện cùng với dấu x màu đỏ bên cạnh tên tài khoản để thể hiện trạng thái đã hủy.

support.google

Learn more about changing your Google Account name and using a different name on YouTube from your Google Account.

Hãy tìm hiểu thêm về cách đổi tên Tài khoản Google của bạn và sử dụng tên khác trên YouTube ngoài Tài khoản Google.

support.google

He recorded an account of Jesus’ life and ministry that was followed by his account named Acts of Apostles.

Ông ghi lại những chuyện xảy ra trong đời sống và thánh chức của Giê-su và sau đó ông viết một sách khác gọi là Công-vụ các Sứ-đồ.

jw2019

Blocked Google Ads accounts are listed by account name, i.e., the network or company name of the Google Ads account.

Tài khoản Google Ads bị chặn được liệt kê theo tên tài khoản, tức là tên mạng hoặc tên công ty của tài khoản Google Ads.

support.google

I want you to write an account naming Sir Stuart Strange as the man who organised the loading with slaves.

Tôi muốn anh viết một báo cáo nói Ngài Stuart Strange là người lên kế hoạch đưa nô lệ lên tàu.

OpenSubtitles2018. v3

You can then navigate back to your own manager account by clicking your own account name at the top of the page.

Sau đó, bạn có thể điều hướng trở lại tài khoản người quản lý của mình bằng cách nhấp vào tên tài khoản của bạn ở đầu trang.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *