21 tuổi tiếng Anh là gì

21 tuổi tiếng Anh là gì

Học tiếng anh thì không ai là không học bảng số đếm từ 1 đến 100 cả. Dưới đây lầ cách dùng và cách đọc số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100trong tiếng anh cũng như một số quy tắc khi sử dụng số đếm chuẩn nhất.

1. Cách đọc số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100

SốĐếm Trong Tiếng Anh Từ 1đến 501: One11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one2: Two12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two3: Three13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three4 : Four14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four5: Five15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five6: Six16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six7: Seven17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven8: Eight18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight9: Nine19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine10: Ten20: twenty30 thirty40 forty50 fiftySốĐếm Trong Tiếng Anh Từ 1 đến 501 : One11 : eleven21 twenty – one31 thirty – one41 forty – one2 : Two12 : twelve22 twenty – two32 thirty – two42 forty – two3 : Three13 : thirteen23 twenty – three33 thirty – three43 forty – three4 : Four14 : fourteen24 twenty – four34 thirty – four44 forty – four5 : Five15 : fifteen25 twenty – five35 thirty – five45 forty – five6 : Six16 : sixteen26 twenty – six36 thirty – six46 forty – six7 : Seven17 : seventeen27 twenty – seven37 thirty – seven47 forty – seven8 : Eight18 : eighteen28 twenty – eight38 thirty – eight48 forty – eight9 : Nine19 : nineteen29 twenty – nine39 thirty – nine49 forty – nine10 : Ten20 : twenty30 thirty40 forty50 fifty( Số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100 )

2. Cách dùng số đếm trong tiếng anh

SốĐếm Trong Tiếng Anh Từ 51 đến 10051 fifty – one61 sixty – one71 seventy – one81 eighty – one91 ninety – one52 fifty – two62 sixty – two72 seventy – two82 eighty – two92 ninety – two53 fifty – three63 sixty – three73 seventy – three83 eighty – three93 ninety – three54 fifty – four64 sixty – four74 seventy – four84 eighty – four94 ninety – four55 fifty – five65 sixty – five75 seventy – five85 eighty – five95 ninety – five56 fifty – six66 sixty – six76 seventy – six86 eighty – six96 ninety – six57 fifty – seven67 sixty – seven77 seventy – seven87 eighty – seven97 ninety – seven58 fifty – eight68 sixty – eight78 seventy – eight88 eighty – eight98 ninety – eight59 fifty – nine69 sixty – nine79 seventy – nine89 eighty – nine99 ninety – nine60 sixty70 seventy80 eighty90 ninety100 one hundred

– Số đếm thường được dùng để đếm số lượng:

Bạn đang đọc: 21 tuổi tiếng Anh là gì

 • I have two sisters. (Tôi có hai chị em).
 • There are thirty-one days in May (Có ba mươi mốt ngày trong tháng năm)

– Dùng để cho biết tuổi

 • I am twenty-three years old ( Tôi 23 tuổi)
 • My sister is twenty-one years old (Em gái tôi 21 tuổi)

( Số đếm dùng để biết tuổi )- Số đếm trong tiếng anh còn dùng để cho biết số điện thoại thông minh :

 • My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven (Số điện thoại của tôi là 263-3847)

– Để ra mắt năm sinh :

 • She was born in nineteen eighty-nine (Cô ấy sinh năm 1989)
 • America was discovered in fourteen ninety-two (Châu Mỹ được phát hiện năm 1492)

Lưu ý khi đọc số đếm trong tiếng anh

Khi đọc số năm, tất cả chúng ta chia năm ra từng cặp

 • Ex: năm 1965 được đọc là nineteen sixty-five. Quy tắc này áp dụng cho đến năm 1999 còn từ năm 2000 chúng ta phải đọc two thousand (2000), two thousand and two (2002)

Thay vì bạn nói One Hundred thì bạn hoàn toàn có thể nói A hundred

 • Ex: số 124 được đọc là one hundred and twenty-four hoặc a hundred and twenty-four.

Cách đọc số đếm trongtiếng anhchuẩn nhất :

– Khi một số cần kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm and ngay trước hàng đơn vị hoặc hàng chục.

 • 110 – one hundred and ten
 • 1,250 – one thousand two hundred and fifty
 • 2,001 – two thousand and one

– Trong tiếng Việt, ta thường dùng dấu chấm để phân làn mỗi 3 đơn vị chức năng số tính từ phải sang trái. Nhưng trong tiếng Anh, quy tắc là phải dùng dấu phẩy ( 57,458,302 )- Số đếm khi viết ra không khi nào thêm S ( mặc dầu là số lớn ), mà ta thêm S vào danh từ đứng sau số đếm .

 • Ex: THREE CARS = 3 chiếc xe hơi (THREE không thêm S )

– Trong trường hợp khi bạn muốn dùng số đếm trongtiếng anh để nói số lượng số lượng nào đó nhiều hơn hai, bạn thêm S vào số chỉ số lượng số lượng

 • FOUR NINES = 4 SỐ 9,
 • 2 ZEROS = 2 SỐ 0

– Bên cách đó, những số dưới đây khi thêm S sẽ có nghĩa khác, không còn là 1 số lượng đơn cử nữa mà trở thành một cách nói ước đạt, nên nhớ là bạn phải có từ OF đằng sau :

TENS OF = hàng chục..

DOZENS OF = hàng tá…

HUNDREDS OF = hàng trăm

THOUSANDS OF = hàng ngàn

MILLIONS OF = hàng triệu

BILLIONS OF = hàng tỷ

 • Everyday, millions of people in the world are hungry (Mỗi ngày có hàng triệu người trên thế giới bị đói)

– Dùng số đếm trongtiếng anh để đếm số lần :

 • ONCE = một lần (bạn có thể nói ONE TIME nhưng không phổ biến bằng ONCE)
 • TWICE = hai lần (bạn có thể nói TWO TIMES nhưng không phổ biến bằng TWICE)

Lưu ý, từ ba lần trở lên, ta phải dùng cách khác : ” Số từ + TIMES “

Ex:

 • THREE TIMES = 3 lần
 • FOUR TIMES = 4 lần

I have seen that movie twice ( Tôi đã xem phim đó hai lần rồi )Bài viết trên đây đã tổng hợp một cách không thiếu về cách đọc, cách dùng số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100. Hi vọng sau khi học nó, những bạn sẽ vận dụng số đếm trong tiếng anh một cách chuẩn nhất trong những trường hợp tiếp xúc hàng ngày cũng như khi làm bài tập tiếng anh. Nào cùng rủ bạn hữu học nhé !Tuyền Trần

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *